Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeKiến thức kế toánTất tần tật những điều bạn cần biết về tài sản trong...

Tất tần tật những điều bạn cần biết về tài sản trong kế toán

Tài sản là nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp, để theo dõi một doanh nghiệp có tiền đề phát triển hay không thông qua những tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu để tiềm lực bên trong doanh nghiệp để cho mình có đang đầu tư không. Tài sản để chia thành nhiều loại tài sản ngắn hạn và dài hạn. tài sản ngắn hạn để làm gì? tài sản dài hạn để làm gì cùng theo dõi bài viết sau đây để hiểu rõ hơn nhé.

tài sản
tài sản của doanh nghiệp gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Khái niệm tài sản

Tài sản của doanh nghiệp là tiệm lực kinh tế, có giá trị đối với đơn vị được xác định bằng tiền. Tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng lâu dài doanh nghiệp kiểm soát chắc chắn và tạo ra kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp

Để vận hành daonh nghiệp được tốt bên cạnh để sản xuất sản phẩm thì doanh nghiệp cần theo dõi sát sao sự hoạt động của máy móc, tiến hành trích khấu hao đúng niên độ và tình trạng sử dụng của nó.

Mỗi một bộ phận trong daonh nghiệp sẽ có nhiêu loại tài sản quản lý khác nhau , vị trí của kế toán đó là phân loại của từng tải sản, căn cứ vào điều pháp luật quy định tài sản đầu tư, thu hồi tài sản, tài sản ngắn hạn và dài hạn

Bên cạnh tài sản thì nguồn vốn có mỗi liên hệ mật thiết và chặt chễ trong mỗi daonh nghiệp, tài sản được hình thành từ chính nguồn vốn của doanh nghiệp, việc nắm chính xác mối liên hệ này nắm bắt và nắm vững những tài sản này được hình thành từ loại nguồn vốn nào. Giups cho công việc kế toán hạch toán được minh bạch . Công việc của kế toán là theo dõi sát sao tài sản được hình ảnh từ đâu và dùng cho việc gì đảm bảo tài chính cho doanh ngiệp

Phương trình thể hiện rõ nét nhất đó là Tổng tài sản = tổng nguồn vốn

Hay một cách khác : tổng tài sản = tổng nguồn vốn chủ sở hữu+tổng nợ phải trả

Qua phương trình này kế toán viên cũng như chủ doanh ngiệp có thể theo dõi chặt chẽ về khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp ( nguồn vốn chủ sở hữu) yếu tố biến đổi, chuyển động của các yếu tố trong tài sản

Quản lý tài sản và nội dung cơ bản báo cáo mà kế toán xử lý sẽ được câp báo cáo lên cáp trên để họ có những định hướng lâu dài cho công ty về tình hình tài chính

tài sản của doanh nghiệp gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn
tài sản của doanh nghiệp gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Các loại tài sản trong doanh nghiệp

Căn cứ vào thời gian sử dụng số tiền , phân loại căn cứ vào thời gian đầu tư của mỗi loại tài sản, tài sán sẽ được chia làm hai loại : tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn là những loại tài sản có thời gian sử dụng dưới 12 tháng hoặc có thời gian sử dụng là một chu kỳ kinh doanh bình thường của daonh nghiệp. Nó sẽ bao gồm những tài sản ngắn hạn sau:

+ Tiền và các khoản tương đương tiền. Tiền phản ánh toàn bộ số tiền của doanh nghiệp Các khoản tương đương tiền phản ánh các khaorn đầu tư ngắn hạn và thời hạn ngắn hạn thu hồi không quá 3 tháng kể từ ngày đầu tư nói cách khác dễ dàng chuyển đổi thành tiền

+ Các khoản phải thu ngắn hạn: Nói mộ cách dễ hiểu nhất trong kế toán đó chính là các khoản tiền bán hàng mà chưa thu về, đang bị các daonh nghiệp khác chiếm dụng và kế toán viên có trách nhiệm theo dõi và thu hồi về doanh 12 tháng.

+ Hàng tồn kho: Trong tài sản ngắn hạn thì hàng tồn kho được xem là quan trọng nhất , việc dự trữ hàng tồn kho một cách hợp lý để giúp cho daonh nghiệp có lượng hàng háo tiệu thụ kịp thời cho khách hàng kịp thời : bao gồm hàng mua đi đường ( 151), hàng hóa gửi đi bán ( 157) , nguyên vật liệu ( 152) , công cụ dụng cụ (153) , thành phẩm (155), hàng hóa ( 156)

+ Các khoản ký cược , ký quỹ, ứng trước và chi phí trả trước ngắn hạn

Xem thêm tại tài sản ngắn hạn

Tài sản dài hạn

Tài sản có giá trị lớn thời gian sử dụng lớn hơn 12 tháng hoặc tham gia vào chu kỳ kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp bao gồm:

+ Tài sản cố định : là những tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vao nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có khả năng tao ra giá trị kinh trong tương lai và bị hao mòn dần. Được xem là tài sản cố dịnh phải đủ 3 tiêu chuẩn theo quy định của luật kế toán :

Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai

Tài sản được sử dụng trên một năm

Nguyên giá tài sản từ 30.000.000 ( đồng )

+ Tài sản cố định hữu hình : là những hình thái tài sản có hình thái đặc thù vật chất như: Nhà cửa , máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị chuyên dùng cho quản lý

+ Tài sản cố định vô hình : Những tài sản thỏa mãn ghi nhận điều kiện của TSCĐ, nó thể hiện giá trị vô hình như: thương hiệu, quyền sử dụng đất , phần mềm máy tính, giấy phép khai thác, quyền chuyển nhượng thương hiệu.

+ Đầu tư tài chính dài hạn:đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên doanh liên kết, góp vốn liên doanh dài hạn, cho vay dài hạn

+ Các khoản phải thu dài hạn: Là ác khoản lợi ích của doanh nghiệp đang bị khách hàng chiêm dụng vốn , không thu về được trong vòng 12 tháng

+ Bất động sản đầu tư : nhà đất đầu tu vì mục đích kiếm lời

+ Các loại tài sản dài hạn khác: chi phí trả trước dài hạn, chi phí đầu tư xây dụng cơ bản dỏ dang, ký quỹ dài hạn

Xem thêm tại tài sản dài hạn

Ví dụ về các loại tài sản trong doanh nghiệp

Vòng đời của Tài Sản trong doanh nghiệp được thể hiện ở 5 quy trình

+ Lập kế hoạch mua sắm tài sản: tài sản là giá trị lớn hay nhỏ của doanh nghiệp, nhằm tiết kiệm chi phí cũng như tối ưu hóa tiền cho doanh nghiê[j trước khi mua một tài sản nào đó, cần phải lập kế hoạch có sự xét duyêt của cấp trên đối với tài sản có giá trị lớn và sử dụng lâu dài, được phân bổ tính khấu hao hợp lý. Ví Dụ như Tài sản cố định

+ Tiền hành nhận báo giá và đặt hàng. Đối với những tài sản cần mua phải tiến hành xem xét giá nhiều nơi nhiều chỗ xem xét giá các đôi bên, sao đó mới tiến hành đặt hàng. Ký kết hợp đồng có nhiều điều khoản như bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi mua

+ Phân phối tài sản đưa vào sử dụng, tiến hành trích khấu hao đúng kỳ đúng thời hạn để được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Luân chuyển thu hồi tài sản

+ Khi tài sản sử dụng lâu dài , hết thời hạn được trích khấu hao bạn có thể tiến hành thanh lý tài sản để nhận lại khoản để mua những tài sản mới

Ví dụ về tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp:

TSNH sẽ bao gôm các khoản mục tiền măt, tiền gửi ngân hàng nó thể hiện lượng tiền mặt doanh nghiệp dự trữ và tiền gửi ngân hàng hiện có của doanh nghiệp

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn mà bạn có thể thu hồi về trong vòng 3 tháng

Ví dụ hàng tòn kho là tài sản vô cùng quan trọng cho doanh nghiệp , nó luân phiên nhau để tạo ra doanh thu . Bên cạnh đó tài sản ngắn hạn cỏn thể hiện khả năng thanh toán nhanh, thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp. Dự trữ TNSNH rất quan trọng trong việc kinh doanh cũng như thanh toán của doanh nghiệp đó, nếu lượng dữ trữ tiền mặt ít dễ gây ra những khó khăn thanh toán bằng tiền mặt, trả chậm trả trễ. Nếu dự trữ nhiều gây ra thiệt hại cho doanh nghiệp. Vậy nên đối với kế toán viên cần tính toán để có mức dự trữ tiền mặt phù hợp. TSNH nhằm cho mục đích kinh doanh đưa ra định hướng phát triển cho một doanh nghiệp .

Ví dụ về Tài sản Dài hạn : bao gồm tài sản cố định vô hình, tài sản cố định hữu hình và các khoản đầu tư dài hạn. Có thể nói đầu tư dài hạn là thước đo phản ánh sự phát triển quy mô bền vững của một doanh nghiệp. Để đầu tư một doanh nghiệp người ta sẽ chú trọng về các khoản tài sản dài hạn giúp dễ dàng định giá doanh nghiệp , thể hiện doanh nghiệp có sự phát triển bền vững có quy mô hoạt động rộng lớn và bền vững.

Xem thêm tại luật kế toán

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments