Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu và nội dung của tài khoản 911 theo quy định...

Kết cấu và nội dung của tài khoản 911 theo quy định của luật kế toán

Để có thể xác định về kết quả kinh doanh cùng với việc phản ánh về kết quả hoạt động kinh doanh của những doanh nghiệp thì kế toán sẽ sử dụng về tài khoản 911 về việc xác định kết quả kinh doanh. Cùng luật kế toán tìm hiểu về tài khoản 911 nhé!

tài khoản 911
tài khoản 911

KHái niệm tài khoản 911

Tài khoản 911 sẽ là tài khoản xác định kết quả kinh doanh

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 911

a) Tài khoản 911 dùng để xác định cùng với sẽ phản ánh về kết quả hoạt động kinh doanh cùng với lại những hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả của hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sẽ bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất cùng với lại kinh doanh, kết quả của những hoạt động tài chính cùng với lại kết quả của những hoạt động khác, tài khoản 911.

– Kết quả của hoạt động sản xuất cùng với kinh doanh sẽ là số chênh lệch giữa những doanh thu thuần về giá trị vốn hàng bán cùng với chi phí bán hàng và những chi phí về quản lý doanh nghiệp.

– Kết quả của hoạt động tài chính sẽ là số chênh lệch giữa thu nhập của những hoạt động tài chính cùng với lại chi phí về hoạt động tài chính.

– Kết quả của những hoạt động khác sẽ là số chênh lệch giữa những khoản thu nhập khác cùng với các khoản chi phí khác và những chi phí về thuế thu nhập của doanh nghiệp, tài khoản 911.

b) Tài khoản 911 sẽ cần phải phản ánh đầy đủ cùng với chính xác về kết quả hoạt động kinh doanh của những kỳ kế toán. Kết quả của hoạt động kinh doanh sẽ cần phải được hạch toán về chi tiết theo mỗi loại hoạt động (hoạt động sản xuất cùng với chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại cùng với dịch vụ, hoạt động tài chính…). Trong mỗi loại hoạt động kinh doanh sẽ có thể cần được hạch toán rất chi tiết cho từng loại sản phẩm cùng với cho từng ngành hàng và từng loại dịch vụ, tài khoản 911.

c) Những khoản doanh thu cùng với thu nhập sẽ được kết chuyển vào tài khoản 911 sẽ là số doanh thu thuần cùng với lại thu nhập thuần.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 911

Bên Nợ:

– Trị giá về vốn của những sản phẩm, hàng hóa cùng với bất động sản đầu tư và những dịch vụ đã bán;

– Chi phí về hoạt động tài chính cùng với lại những chi phí thuế thu nhập của các doanh nghiệp cùng với chi phí khác;

– Chi phí bán hàng cùng với lại chi phí quản lý doanh nghiệp;

– Kết chuyển về lãi.

Bên Có:

– Doanh thu thuần sẽ về số sản phẩm cùng với lại hàng hóa, bất động sản đầu tư cùng với lại những dịch vụ mà đã bán trong kỳ;

– Doanh thu của những hoạt động tài chính cùng với lại những khoản thu nhập khác cùng với lại khoản kết chuyển giảm về chi phí thuế trong thu nhập doanh nghiệp;

– Kết chuyển về lỗ.

Tài khoản 911 sẽ không có số dư về cuối kỳ.

Phương pháp kế toán một sô giao dịch kinh tế chủ yếu

Kết cấu và nội dung của tài khoản 632 theo quy định pháp luật
tài khoản 821

a) Cuối kỳ kế toán sẽ cần thực hiện về việc kết chuyển số doanh thu cùng với bán hàng thuần về tài khoản xác định kết quả kinh doanh cùng với việc ghi:

Nợ TK 511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 911Xác định kết quả kinh doanh.

b) Kết chuyển về trị giá vốn của sản phẩm cùng với hàng hóa và dịch vụ mà đã tiêu thụ trong kỳ và ghi:

Nợ TK 911Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 632Giá vốn hàng bán.

c) Cuối kỳ thì kế toán sẽ kết chuyển về doanh thu của những hoạt động tài chính cùng với lại các khoản thu nhập khác và ghi:

Nợ TK 515Doanh thu hoạt động tài chính
Nợ TK 711Thu nhập khác
Có TK 911Xác định kết quả kinh doanh.

d) Cuối kỳ thì kế toán sẽ kết chuyển về những chi phí của những hoạt động tài chính cùng những khoản chi phí khác và ghi:

Nợ TK 911Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 635Chi phí tài chính
Có TK 811Chi phí khác

đ) Cuối kỳ thì kế toán sẽ kết chuyển những chi phí về quản lý kinh doanh mà phát sinh trong kỳ và ghi:

Nợ TK 911Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 642Chi phí quản lý kinh doanh.

e) Cuối kỳ thì kế toán sẽ kết chuyển về những chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp và ghi:

Nợ TK 911Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 821Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

g) Kết chuyển về kết quả của hoạt động kinh doanh trong kỳ vào những lợi nhuận sau thuế mà chưa phân phối:

– Kết chuyển lãi cùng với ghi:

Nợ TK 911Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

– Kết chuyển lỗ cùng với ghi:

Nợ TK 421Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Có TK 911Xác định kết quả kinh doanh

i) Cuối kỳ thì kế toán sẽ kết chuyển số chênh lệch giữa những số phát sinh bên nợ cùng với số phát sinh bên có TK 8212 về “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại”:

– Nếu mà TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch và ghi:

Nợ TK 911Xác định về kết quả kinh doanh
Có TK 8212Chi phí thuế thu nhập mà hoãn lại.

– Nếu mà số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn so với số phát sinh mà có TK 8212 thì kế toán sẽ kết chuyển những số chênh lệch và ghi:

Nợ TK 8212Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Có TK 911Xác định kết quả kinh doanh.

Hy vọng là bài viết kết cấu và nội dung của tài khoản 911 theo quy định của luật kế toán sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 911 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 821tài khoản 811 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments