https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu và nội dung của tài khoản 811 theo quy định...

Kết cấu và nội dung của tài khoản 811 theo quy định luật kế toán

Thông tư 133 đã được bộ tài chính ban hành vào năm 2016 khiến cho những doanh nghiệp. Đặc biệt là những doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ cần phải thay đổi một vài các phương thức về kế toán. Trong đó sẽ bao gồm cả những hạch toán về chi phí khác tài khoản 811. Tài khoản 811 là những chi phí khác nằm trong các hệ thống tài khoản kế toán mà được ban hành theo thông tư 200. Dưới đây thì luật kế toán sẽ giúp các bạn có thể hiểu rõ cùng với chi tiết nhất về cách hạch toán tài khoản chi phí khác tài khoản 811 nhé!

tài khoản 811
Tài khoản 811

Khái niệm tài khoản 811

Tài khoản 811 là tài khoản về chi phí khác. Tài khoản 811 đã phản ánh về những khoản chi phí của hoạt động ngoài cùng với các hoạt động về sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của những doanh nghiệp. Chi phí khác sẽ gồm những khoản lỗ sẽ phát sinh hoặc là những chi phí đã phát sinh từ những dự kiến riêng biệt đối với lại những hoạt động thông thường như là thanh lý, nhượng bán cùng với lại tài sản và các giá trị còn lại của những tài sản khi mà thanh lý, chênh lệch cùng với lại lỗ do đánh giá lại về vật tư hàng hóa khi mà mang đi góp vốn hoặc có thể là đầu tư vào những công ty liên doanh cùng với lại những công ty mà liên kết.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 811

Tài khoản 811 này sẽ phản ánh những khoản chi phí mà phát sinh do những sự kiện hay những nghiệp vụ riêng biệt đối với lại những hoạt động thông thường của những doanh nghiệp. Chi phí khác của những doanh nghiệp sẽ có thể gồm:

– Chi phí thanh lý cùng với nhượng bán về TSCĐ (gồm cả những chi phí về việc đấu thầu những hoạt động thanh lý, tài khoản 811). Số tiền mà có thể sẽ thu từ việc bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý cùng với lại việc nhượng bán TSCĐ được ghi về giảm chi phí thanh lý cùng với nhượng bán TSCĐ;

– Chênh lệch giữa các giá trị hợp lý về tài sản sẽ được chia từ BCC nhỏ hơn là chi phí đầu tư xây dựng về tài sản đồng kiểm soát, tài khoản 811;

– Giá trị còn lại của TSCĐ mà bị phá dỡ;

– Giá trị mà còn lại của TSCĐ mà thanh lý cùng với nhượng bán TSCĐ (nếu mà có);

– Chênh lệch lỗ do việc đánh giá lại vật tư cùng với lại hàng hoá, TSCĐ sẽ đưa đi góp vốn vào những công ty con, công ty liên doanh cùng với việc đầu tư vào công ty liên kết cùng với việc đầu tư dài hạn khác;

– Tiền phạt phải trả do việc vi phạm hợp đồng kinh tế cùng với sẽ phạt hành chính;

– Những khoản chi phí khác.

b) Những khoản chi phí sẽ không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo những quy định của Luật thuế nhưng mà sẽ có đầy đủ những hóa đơn chứng từ cùng với việc đã hạch toán đúng theo các Chế độ kế toán thì sẽ không được ghi giảm về chi phí kế toán mà đã chỉ điều chỉnh trong những quyết toán thuế TNDN để có thể làm tăng số thuế TNDN mà sẽ cần phải nộp, tài khoản 811.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 811

Bên Nợ: – Những khoản chi phí khác mà phát sinh.

Bên Có: – Cuối kỳ thì sẽ kết chuyển toàn bộ lại những khoản chi phí khác mà phát sinh trong những kỳ vào tài khoản 911 về việc “Xác định kết quả kinh doanh”. Tài khoản 811 về chi phí khác mà không có các số dư cuối kỳ, tài khoản 811.

Tài khoản 811 về chi phí khác mà không có tài khoản cấp 2.

Phương pháp kế toán một sô giao dịch kinh tế chủ yếu

tài khoản 811
Tài khoản 811

Hạch toán về nghiệp vụ nhượng bán cùng với thanh lý tài sản cố định
– Ghi nhận về thu nhập khác do việc nhượng bán cùng với lại thanh lý TSCĐ và ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 …
Có TK 711Thu nhập khác
Có TK 3331Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311) (nếu có).


– Ghi giảm về tài sản cố định sẽ dùng vào sản xuất cùng kinh doanh mà đã nhượng bán cùng thanh lý và ghi:

Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
Nợ TK 811Chi phí khác (giá trị còn lại)
Có TK 211TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
Có TK 213TSCĐ vô hình (nguyên giá)

– Ghi nhận lại những chi phí mà đã phát sinh cho các hoạt động nhượng bán cùng với lại thanh lý tài sản cố định và ghi:

Nợ TK 811Chi phí khác
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
Có các TK 111, 112, 141…

– Ghi nhận về những khoản thu từ việc bán hồ sơ thầu liên mà có liên quan đến các hoạt động thanh lý cùng với nhượng bán TSCĐ và ghi:

Nợ TK 111, 112, 138…
Có TK 811 Chi phí khác.

b) Khi mà phá dỡ TSCĐ cùng với ghi:

Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
Nợ TK 811Chi phí khác (giá trị còn lại)
Có TK 211TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
Có TK 213TSCĐ vô hình (nguyên giá)

c) Vật tư hàng hóa cùng với lại tài sản cố định đầu tư vào những công ty con và những công ty liên kết
Khi mà đánh giá lại về vật tư hàng hóa cùng với lại những tài sản cố định đầu tư vào cho các công ty con cùng với lại những công ty liên kết…Doanh nghiệp sẽ cần thực hiện theo những quy định của các TK 221 cùng với 222 và 228.

d) Trường hợp về việc chuyển đổi hình thức sở hữu của những doanh nghiệp
Trừ trường hợp chuyển đổi về doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành các công ty cổ phần. Nếu mà được phép tiến hành cùng với việc xác định lại những giá trị doanh nghiệp tại các thời điểm chuyển đổi cùng với đối với lại những tài sản được đánh giá giảm cùng với ghi:

Nợ TK 811Chi phí khác
Có TK liên quan.

e) Đối với lại những khoản tiền mà bị phạt do việc vi phạm hợp đồng kinh tế cùng hành chính và ghi

Nợ TK 811Chi phí khác
Có TK 111, 112
Có TK 333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)
Có TK 338Phải trả, phải nộp khác.

f) Cuối kỳ kế toán sẽ kết chuyển toàn bộ lại những chi phí khác đã phát sinh trong kỳ để có thể xác định kết quả kinh doanh cùng với lại ghi:

Nợ TK 911Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 811Chi phí khác.

h) Kế toán về chi phí khác phát sinh khi mà đánh giá lại vật tư cùng với lại những hàng hoá cùng với TSCĐ đầu tư vào những công ty liên kết:
– Giá vốn bằng vật tư cùng với hàng hoá: Khi mà đầu tư vào những công ty liên kết dưới các hình thức giá vốn bằng vật tư, hàng hoá cùng với việc sẽ căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư cùng với lại những hàng hoá mà được thoả thuận giữa những nhà đầu tư vào các công ty liên kết cùng với những trường hợp giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ và ghi:

Nợ TK 223Đầu tư vào công ty liên kết (Theo giá đánh giá lại)
Nợ TK 811Chi phí khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá nhỏ hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá)
Có các TK 152, 153, 156, 611 (Giá ghi sổ).


– Giá vốn bằng TSCĐ: Khi mà đầu tư vào những công ty liên kết dưới các hình thức giá vốn bằng TSCĐ cùng với việc sẽ căn cứ vào giá đánh giá lại TSCĐ mà được thoả thuận những giữa nhà đầu tư và những công ty liên kết cùng với lại những trường hợp giá đánh giá lại nhỏ hơn so với giá trị ghi sổ và ghi:

Nợ TK 223Đầu tư vào công ty liên kết (Theo giá đánh giá lại)
Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 811Chi phí khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại của TSCĐ nhỏ hơn giá trị ghi sổ của TSCĐ)
Có các TK 211, 213(Nguyên giá)

K) Kế toán hoạt động cùng với việc góp vốn vào những doanh nghiệp khác bằng vật tư cùng với lại hàng hoá cùng với TSCĐ nhưng mà chỉ nắm giữ dưới 20% về quyền biểu quyết:
– Góp vốn bằng vật tư cùng với hàng hoá mà đã đầu tư vào những công ty khác cùng với việc căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư cùng với hàng hoá mà được thoả thuận giữa những nhà đầu tư và những công ty khác, trường hợp mà giá đánh giá lại nhỏ hơn so với giá trị ghi sổ và ghi:

Nợ TK 228Đầu tư dài hạn khác (Theo giá đánh giá lại)
Nợ TK 811Chi phí khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ)
Có các TK 152, 153, 156, 611 (Giá trị ghi sổ)


– Góp vốn bằng TSCĐ đầu tư vào những công ty khác và sẽ căn cứ vào giá đánh giá lại của TSCĐ mà được thoả thuận giữa những nhà đầu tư cùng với lại các công ty khác, trường hợp mà giá đánh giá lại nhỏ hơn so với giá trị ghi sổ và ghi:

Nợ TK 228Đầu tư dài hạn khác (Theo giá đánh giá lại)
Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 811Chi phí khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại của TSCĐ nhỏ hơn giá trị ghi sổ của TSCĐ)
Có các TK 211, 213(Nguyên giá)

Hy vọng là bài viết Kết cấu và nội dung của tài khoản 811 theo quy định luật kế toán sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 811 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 821 tài khoản 911 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments