Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánTài khoản 711 là gì và cách hạch toán tài khoản 711

Tài khoản 711 là gì và cách hạch toán tài khoản 711

Toàn bộ doanh thu từ những nguồn thu nhập khác từ các hoạt động sản xuất cùng với lại kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được tính cùng vào hạch toán vào TK711. Hạch toán chi tiết với từng trường hợp tài khoản này như thế nào. Cùng luật kế toán tìm hiểu nhé!

tài khoản 711
Tài khoản 711

Khái niệm tài khoản 711

Tài khoản 711 là tài khoản thu nhập khác

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 711

a) Tài khoản 711 dùng để phản ánh về những khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất cùng với kinh doanh của doanh nghiệp. gồm: – Thu nhập từ nhượng bán cùng với thanh lý TSCĐ;

– Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn so với chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;

– Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư cùng với hàng hoá và tài sản cố định khi đưa đi góp vốn liên doanh cùng đầu tư vào các công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác;

– Thu nhập từ nghiệp vụ bán cùng với thuê lại tài sản;

– Các khoản thuế mà phải nộp khi bán hàng hóa cùng với cung cấp dịch vụ nhưng mà sau đó được giảm cùng với được hoàn;

– Thu tiền được phạt do những khách hàng đã vi phạm hợp đồng;

– Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để có thể bù đắp cho tài sản mà bị tổn thất;

b) Khi có khả năng chắc chắn là sẽ thu được những khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng thì kế toán sẽ phải xét bản chất của những khoản tiền phạt để kế toán có thể phù hợp với từng trường hợp cụ thể và theo những nguyên tắc:

– Đối với bên bán thì: Tất cả những khoản tiền phạt mà vi phạm hợp đồng sẽ có thể thu được từ bên mua nằm ngoài các giá trị hợp đồng và được ghi nhận là những thu nhập khác.

– Đối với bên mua thì:

+ Những khoản tiền phạt về bản chất sẽ là khoản giảm giá hàng mua cùng với sẽ làm giảm khoản thanh toán cho những người bán mà được hạch toán về giảm giá trị tài sản hoặc có thể là khoản thanh toán trừ khi mà tài sản có liên quan đã được thanh lý cùng với nhượng bán.

+ Các khoản tiền phạt khác mà được ghi nhận là những thu nhập khác trong kỳ phát sinh

Kết cấu và nội dung của tài khoản 711

tài khoản 711
tài khoản 711

Bên Nợ:

– Số thuế GTGT sẽ cần phải nộp (nếu có) tính theo phương các pháp trực tiếp đối với lại những khoản thu nhập khác mà ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT và tính theo các phương pháp trực tiếp, tài khoản 711.

– Cuối kỳ thì kế toán sẽ kết chuyển những khoản thu nhập khác mà phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 về việc “Xác định kết quả kinh doanh”.

Bên Có:

– Những khoản thu nhập khác mà phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 711 về thu nhập khác và không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 711 là về thu nhập khác không có tài khoản về cấp 2.

Phương pháp kế toán một sô giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Kế toán sẽ thu nhập khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán cùng với việc thanh lý TSCĐ:

– Phản ánh về số thu nhập về thanh lý cùng với việc nhượng bán TSCĐ:

Nợ các TK 111, 112, 131(tổng giá thanh toán)
Có TK 711Thu nhập khác (số thu nhập chưa có thuế GTGT)
Có TK 3331Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

– Các chi phí phát sinh mà những cho hoạt động thanh lý cùng với nhượng bán TSCĐ và ghi:

Nợ TK 811Chi phí khác
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 141, 331, …(tổng giá thanh toán).

– Đồng thời sẽ ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý cùng với nhượng bán và ghi:

Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
Nợ TK 811Chi phí khác (giá trị còn lại)
Có TK 211TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
Có TK 213TSCĐ vô hình (nguyên giá).

b) Kế toán mà thu nhập khác phát sinh khi mà đánh giá lại về vật tư và hàng hoá cùng với TSCĐ đưa đi đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, sẽ cần góp vốn đầu tư dài hạn khác:

– Khi đầu tư vào công ty con cùng với lại công ty liên doanh, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác dưới các hình thức như là góp vốn bằng vật tư, hàng hóa sẽ cần căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư cùng với hàng hoá và được thoả thuận giữa công ty mẹ cùng với công ty con, giữa những nhà đầu tư của công ty liên doanh cùng liên kết. Trường hợp mà giá đánh giá lại của vật tư cùng với hàng hoá mà lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư cùng hàng hoá và ghi:

Nợ các TK 221, 222, 228(giá đánh giá lại)
Có các TK 152, 153, 155, 156(giá trị ghi sổ)
Có TK 711Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá).

– Khi đầu mà tư vào công ty con, công ty liên doanh cùng với việc liên kết đầu tư dài hạn khác dưới hình thức góp vốn bằng TSCĐ cùng căn cứ vào giá trị đánh giá lại TSCĐ sẽ được thoả thuận giữa công ty mẹ cùng với lại công ty con, giữa nhà đầu tư cùng với lại công ty liên kết, trường hợp mà những giá đánh giá lại của TSCĐ lớn hơn so với giá trị còn lại của TSCĐ và ghi:

Nợ các TK 221, 222, 228(giá trị đánh giá lại)
Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn luỹ kế)
Có các TK 211, 213(nguyên giá)
Có TK 711Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại của TSCĐ lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ).

c) Kế toán mà thu nhập khác phát sinh từ những giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là việc thuê tài chính:

– Trường hợp mà các giao dịch bán cùng với thuê lại TSCĐ với giá bán cao hơn so với giá trị còn lại của TSCĐ và khi mà đã hoàn tất thủ tục bán tài sản cố định cùng với việc sẽ căn cứ vào hoá đơn và cùng những chứng từ liên quan và ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131(tổng giá thanh toán)
Có TK 711Thu nhập khác (giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)
Có TK 3387Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ)
Có TK 3331Thuế GTGT phải nộp

Đồng thời sẽ cần ghi giảm về TSCĐ:

Nợ TK 811Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)
Nợ TK 214Hao mòn TSCĐ (nếu có)
Có TK 211TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ).

– Những trường hợp mà các giao dịch bán cùng với thuê lại với giá thấp hơn giá trị còn lại của TSCĐ và khi mà hoàn tất thủ tục bán tài sản sẽ cần căn cứ vào hoá đơn cùng với những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131(tổng giá thanh toán)
Có TK 711Thu nhập khác (giá bán TSCĐ)
Có TK 3331Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Hy vọng là bài viết tài khoản 711 là gì và cách hạch toán tài khoản 711 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 711 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 611tài khoản 511 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments