Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu và nội dung của tài khoản 632 theo quy định...

Kết cấu và nội dung của tài khoản 632 theo quy định pháp luật

Bạn đã biết những gì về tài khoản 632 chưa? Theo thông tư 200, tài khoản 632 được quy định như thế nào? Các nguyên tắc kế toán đối với các giá vốn, giá thành sản phẩm sẽ có những kết cấu và nội dung ra sao? Hãy cùng Luật kế toán tìm hiểu nhé!

Kết cấu và nội dung của tài khoản 632 theo quy định pháp luật
Kết cấu và nội dung của tài khoản 632 theo quy định pháp luật

Khái niệm tài khoản 632

Tài khoản 632 là tài khoản cho biết các giá vốn, giá thành sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, các chi phí có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản,…các loại chi phí nhượng, thanh lý,…

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 632

a) Tài khoản này dùng để cho biết giá vốn, giá thành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các loại bất động sản đầu tư; ngoài ra còn có các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư ví dụ  như: các loại chi phí sửa chữa, chi phí cho thuê,..nhượng, thanh lý,…

b) Nếu doanh nghiệp là chủ đầu tư kinh doanh BĐS, nếu chưa tập hợp được đầy đủ hồ sơ, các loại chứng từ về các khoản chi phí liên quan tới việc đầu tư, làm ăn bất động sản nhưng đã có doanh thu bán bất động sản, khi đó doanh nghiệp sẽ được trích trước một phần chi phí để tạm tính cho giá vốn hàng bán ra. Nếu đã có đủ hồ sơ thì khi đó doanh nghiệp cần phải quyết toán chi phí đã trích trước đó vào khoản giá vốn hàng bán. Việc trích trước chi phí để tạm tính cho giá vốn bất động sản phải được tuân thủ như các nguyên tắc sau:

– Doanh nghiệp chỉ được trích trước vào giá vốn của hàng bán đối với các khoản chi phí thực tế đã có sẵn trong dự toán đầu tư nhưng chưa có đủ hồ sơ, tài liệu và phải thuyết minh chi tiết về lý do, nội dung của chi phí trích trước đó cho tất cả các hạng mục của kì.

– Doanh nghiệp chỉ được trích trước các khoản chi phí để tạm tính vào giá vốn hàng bán đối với các phần bất động sản đã hoàn thành.

– Tổng số chi phí trước đó được trích vào giá vốn hàng bán phải đảm bảo tương ứng với mức giá vốn được tính theo tổng chi phí dự toán của các phần hàng hóa bất động sản đã được xác định là đã bán và được xác định tính theo diện tích.

c) Đối với các khoản dự phòng được giảm giá đối với hàng tồn kho sẽ được tính vào giá vốn hàng bán nếu số lượng hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thực tế có thể thực hiện được nhỏ hơn giá gốc của hàng tồn kho đó. Nếu đã xác định được khối lượng hàng tồn kho bị giảm giá thì chúng ta cần trích lập dự phòng, kế toán phải loại trừ đối với khối lượng hàng tồn kho đã ký được hợp đồng tiêu thụ.

d) Trong trường hợp bán các loại sản phẩm, hàng hóa kèm với thiết bị, phụ tùng thay thế thì giá trị của thiết bị, phụ tùng thay thế sẽ phải được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

đ) Khi các phần giá trị của các loại hàng hóa tồn kho bị thiếu hụt thì kế toán cần phải tính ngay vào giá vốn của hàng bán.Trong trường hợp nếu có các khoản bồi thường thì phải trừ đi.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 632 theo quy định pháp luật
Kết cấu và nội dung của tài khoản 632 theo quy định pháp luật

Kết cấu và nội dung của tài khoản 632

Bên Nợ:

– Hoạt động kinh doanh, sản xuất, sẽ cho biết:

+ Giá trị của vốn sản phẩm, các loại hàng hóa hoặc dịch vụ đã được bán trong kỳ.

+ Các loại chi phí về nguyên vật liệu, các loại chi phí nhân công cao hơn bình thường, và chi phí sản xuất cố định sẽ không được tính vào giá vốn của hàng bán trong kỳ;

+ Tất cả các khoản thiếu hụt, hư hỏng của hàng tồn kho sau khi đã trừ khoản bồi thường do một cá nhân nào đó gây ra;

+ Các loại chi phí về xây dựng sẽ không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc là tự chế hoàn thành;

– Hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư, sẽ cho biết:

+ Số khấu hao BĐS đầu tư được dùng để cho thuê tất cả các hoạt động trong kỳ;

+ Tất cả các chi phí sửa chữa, hay nâng cấp BĐS đầu tư sẽ không đủ điều kiện để tính vào nguyên giá BĐS đầu tư;

+ Tất cả các loại chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động BĐS đầu tư trong kỳ;

+ Giá trị còn lại của BĐS sẽ đầu tư bán hoặc thanh lý trong kỳ;

+ Tất cả các loại chi phí về nghiệp vụ bán hoặc thanh lý BĐS đầu tư được phát sinh trong kỳ;

+ Tất cả các loại chi phí đã được trích trước đối với tất cả các loại hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán.

Bên Có:

– Sẽ được kết chuyển giá vốn của sản phẩm, các loại hàng hóa và dịch vụ đã bán trong kỳ sang cho tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”;

– Sẽ được kết chuyển toàn bộ tất cả các loại chi phí về kinh doanh BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ để phán đoán được kết quả của hoạt động kinh doanh;

– Tất cả các khoản hoàn nhập tất cả các loại chi phí trích trước đối với hàng hóa bất động sản được xác định là đã bán.

– Tất cả các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá của hàng bán nhận được sau khi hàng mua đã bán.

– Tất cả các khoản thuế nhập khẩu, hoặc tiêu thụ đặc biệt, các loại thuế bảo vệ môi trường đã được tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại.

Tài khoản 632 – Tất cả các loại giá vốn hàng bán sẽ không có số dư cuối kỳ.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 632 theo quy định pháp luật
Kết cấu và nội dung của tài khoản 632 theo quy định pháp luật

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

a) Trong trường hợp bán các sản phẩm hay hàng hóa đã bán được trong kỳ, sẽ phải được ghi: 

Nợ tài khoản 632– Tất cả các loại giá vốn hàng bán và sẽ bao gồm các loại tài khoản như: 154, 155, 156, 157, …

b) Cho biết các khoản chi phí đã được hạch toán trực tiếp vào giá vốn hàng bán:

– Trong trường hợp sản phẩm sản xuất thấp hơn mức bình thường thì kế toán phải xác định lại chi phí sản xuất chung cố định để phân bổ vào tất cả các loại chi phí chế biến của một đơn vị sản phẩm theo mức như bình thường. Tất cả các khoản chi phí sản xuất chung cố định sẽ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ như sau:

Nợ tài khoản 632– Tất cả các loại giá vốn hàng bán và sẽ bao gồm các loại tài khoản như tài khoản 154 – Bao gồm chi phí SXKD dở dang; tài khoản 631, hoặc tài khoản 627 – Các loại chi phí sản xuất chung.

– Cho biết tất cả các khoản hao hụt, bị lỗ của các loại hàng tồn kho sau khi trừ đi phần bồi thường cá nhân gây ra, sẽ phải ghi:

Nợ tài khoản 632– Tất cả các loại giá vốn hàng bán và sẽ bao gồm các loại tài khoản như: 152, 153, 156, 138, …

– Cho biết tất cả các khoản chi phí tự xây dựng TSCĐ cao hơn mức bình thường sẽ không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình hoàn thành, và sẽ được ghi:

Nợ tài khoản 632– Tất cả các loại giá vốn hàng bán và sẽ bao gồm các loại tài khoản như: tài khoản 241 – các loại chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

c) Các hoạt động kinh tế liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư:

Nợ tài khoản 632– Tất cả các loại giá vốn hàng bán và sẽ bao gồm các loại tài khoản như: tài khoản 2147 – Các loại chi phí hao mòn BĐS đầu tư.

– Trong trường hợp phát sinh chi phí liên quan đến BĐS đầu tư, ghi:

Nợ tài khoản 632– Tất cả các loại giá vốn hàng bán và sẽ bao gồm các loại tài khoản như: các tài khoản 111, 112, 152, 153, 334, …

– Các loại chi phí liên quan đến cho thuê hoạt động BĐS đầu tư, thì phải ghi:

Nợ tài khoản 632– Tất cả các loại giá vốn hàng bán và sẽ bao gồm các loại tài khoản như: các tài khoản 111, 112, 331, 334, …

– Kế toán phải giảm nguyên giá và các loại giá trị hao mòn của BĐS đầu tư (nếu có) do bán, thanh lý, thì phải được ghi:

Nợ tài khoản 214 – Các loại chi phí hao mòn TSCĐ 

Nợ tài khoản 632– Tất cả các loại giá vốn hàng bán và sẽ bao gồm các loại tài khoản như: tài khoản 217 – Các loại chi phí của bất động sản đầu tư và là nguyên giá.

– Tất cả các loại chi phí bán và  thanh lý BĐS đầu tư phát sinh, bắt buộc phải ghi:

Nợ tài khoản 632– Tất cả các loại giá vốn hàng bán 

Nợ tài khoản 133 – Các loại thuế GTGT đã được giảm và bao gồm các loại tài khoản như: các tài khoản 611, 111, 112, 331, …

h) Trong các trường hợp nếu có khoản chiết khấu thương mại hoặc được giảm giá của hàng bán nhận được sau khi mua các loại hàng hóa, kế toán phải luôn dựa vào tình hình biến động của lượng hàng tồn kho để có thể phân bổ cho thương mại với giá cả hợp lý,…giảm giá các loại hàng hóa bán ra, số hàng đã xuất dùng cho các hoạt động đầu tư xây dựng hoặc đã được định là tiêu thụ trong kỳ:

Nợ gồm các loại tài khoản 111, 112, 331

Sẽ có các loại tài khoản 152, 153, 154, , 155, 156 

Sẽ có tài khoản 241 – Các loại tài khoản xây dựng cơ bản dở dang.

Và sẽ có tài khoản 632– Các tài khoản xác định giá vốn hàng bán.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments