Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánQuy định luật kế toán về cách hạch toán tài khoản 623

Quy định luật kế toán về cách hạch toán tài khoản 623

Hãy cùng với luật kế toán tìm hiểu về nội dung được pháp luật ban hành với nội dung liên quan đến các tài khoản trong công việc kế toán, cụ thể hôm nay chúng ta sẽ đến với bài viết có nội dung liên quan đến quy định luật kế toán về cách hạch toán tài khoản 623.

tài khoản 623
tài khoản 623

Khái niệm tài khoản 623

Tài khoản này được dùng vào mục đích tập hợp và phân bổ các loại chi phí sử dụng xe, máy trong quá trình thi công phục vụ trực tiếp cho các hoạt động về xây, lắp các công trình trong những trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc xây, lắp công trình theo phương thức là hình thức thi công hỗn hợp, đây là hình thức thi công vừa thủ công và vừa kết hợp bằng máy để thực hiện.

Đối với các doanh nghiệp trong hoạt động xây, lắp các công trình trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc xây, lắp công trình theo phương thức là thực hiện thi công hỗn hợp vừa kết hợp giữa thủ công và dùng bằng máy thì trường hợp này kế toán sử dụng tài khoản 623 – đây là loại tài khoản liên quan đến chi phí sử dụng máy thi công để thực hiện công đoạn hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 623

Tại điều 86 của thông tư 200/2014/TT-BTC được ban hành theo luật hiện tại, khi thực hiện hạch toán tài khoản 623 – tài khoản về Chi phí sử dụng máy thi công thì chúng ta cần phải thực hiện việc tuân thủ theo một số nguyên tắc kế toán quan trọng như sau:

a) Tài khoản này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình thuộc về trường hợp mà doanh nghiệp sẽ thực hiện việc xây, lắp công trình theo phương thức chủ yếu là thi công hỗn hợp là vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy.

b) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện công việc xây lắp công trình hoàn toàn theo hình thức sử dụng đến máy thì chúng ta sẽ không sử dụng tài khoản 623 , loại tài khoản về “Chi phí sử dụng máy thi công” mà sử dụng việc hạch toán liên quan đến toàn bộ chi phí xây lắp trực tiếp vào các nội dung thuộc về TK 621, 622, 627.

c) Không thực hiện hạch toán vào TK 623 khoản trích liên quan đến nội dung về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hay kinh phí công đoàn, và bảo hiểm thất nghiệp tính trên mức lương phải trả cho công nhân sử dụng các phương tiện như xe, máy thi công. Phần chi phí liên quan đến việc sử dụng máy thi công vượt trên mức bình thường sẽ không tính vào giá thành của công trình xây lắp mà sẽ được kết chuyển ngay vào nội dung cụ thể của TK 632.”

Cùng tìm hiểu thêm về tài khoản 622tài khoản 611

Kết cấu và nội dung của tài khoản 623

tài khoản 623
tài khoản 623

Bên Nợ với nội dung cụ thể như sau:

Các chi phí với nội dung về hoạt động của máy thi công (chi phí vật liệu cung cấp hoạt động của máy, chi phí về tiền lương và các khoản có nội dung về phụ cấp lương, bên cạnh đó là tiền công của công nhân trực tiếp thực hiện việc điều khiển máy, các chi phí liên quan đến bảo dưỡng, hay sửa chữa xe, có thể là máy thi công…). Chi phí liên quan đến các loại vật liệu, chi phí dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động xe, máy thi công hoạt động.

Bên Có với các nội dung như sau:

– Kết chuyển liên quan đến chi phí sử dụng xe, máy thi công vào phần bên Nợ tài khoản 154, đây là loại tài khoản có nội dung về “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”.

– Kết chuyển thực hiện việc chi phí sử dụng máy thi công vượt trên mức bình thường, chúng ta sẽ đưa vào TK 632.

Tài khoản 623 là loại tài khoản không có số dư vào thời gian cuối kỳ.

Tài khoản 623 – loại tài khoản dựa vào Chi phí sử dụng máy thi công, có 6 tài khoản cấp 2 dưới đây:

– Tài khoản 6231 – là loại liên quan đến Chi phí nhân công: Dùng để thực hiện việc phản ánh về lương chính, lương phụ, hay phụ cấp lương phải trả cho các công nhân trực tiếp điều khiển các phương tiện như xe, máy thi công, các nội dung về phục vụ máy thi công như: vấn đề về Vận chuyển, hay cung cấp nhiên liệu, vật liệu… cho các phương tiện hoạt động như xe, máy thi công.

Lưu ý: Tài khoản 6231 –  loại tài khoản với nội dung là Chi phí nhân công sẽ không phản ánh khoản trích liên quan đến vấn đề về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các loại kinh phí công đoàn theo quy định hiện hành được quy định tính trên mức lương của công nhân sử dụng các phương tiện thi công như xe, máy. Các khoản nội dung được trích này đảm bảo được phản ánh vào tài khoản 627 là loại tài khoản thuộc vào “Chi phí sản xuất chung”.

– Tài khoản 6232 – loại tài khoản thuộc về Chi phí vật liệu: Dùng để thực hiện việc phản ánh chi phí liên quan đến nhiên liệu (xăng, dầu, mỡ…), hay các vật liệu khác phục vụ cho các phương tiện như xe, máy thi công.

– Tài khoản 6233 – loại tài khoản thuộc về Chi phí dụng cụ sản xuất: Dùng để thực hiện việc phản ánh công cụ, hay dụng cụ lao động liên quan chủ yếu tới các nội dung về hoạt động của xe, máy tiến hành thi công.

– Tài khoản 6234 – là loại tài khoản về Chi phí khấu hao máy thi công: Dùng để thực hiện nhu cầu phản ánh chi phí cho việc khấu hao xe, hay các loại máy thi công với mục đích là sử dụng vào hoạt động chủ yếu là xây lắp công trình.

– Tài khoản 6237 – là loại tài khoản về Chi phí dịch vụ mua ngoài: Dùng để thực hiện công việc phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài như các dịch vụ liên quan đên hình thức thuê ngoài sửa chữa xe, máy thi công; tiền dùng để mua bảo hiểm xe, máy thi công; hay các loại chi phí như điện, nước, tiền thuê TSCĐ, ngoài ra là các chi phí trả cho nhà thầu phụ,…

– Tài khoản 6238 – là loại tài khoản về Chi phí bằng tiền khác: Dùng để thực hiện việc phản ánh các chi phí có nội dung bằng tiền nhằm phục vụ cho các hoạt động của xe, máy thi công.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Hình thức doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xây lắp có tổ chức các hình thức đội xe, máy thi công có tính riêng biệt:

Nếu đội máy thực hiện công đoạn thi công mà không tiến hành tổ chức bộ máy kế toán riêng, thay vào đó là coi như một bộ phận của quá trình sản xuất phụ nhằm thực hiện cung cấp lao vụ máy thi công cho các đơn vị với mục đích là xây lắp khi có nhu cầu thi công bằng máy:

– Toàn bộ các nội dung về chi phí có liên quan trực tiếp đến những hoạt động cụ thể của đội máy thi công, cần ghi cụ thể như:

Nợ TK 621, 622, 627 (chi tiết đội máy thi công – nội dung cần có)

Có các TK 152, 153, 334, 111, 112, 331, 214…

–  Cuối kỳ, chúng ta sẽ thực hiện việc kết chuyển chi phí của đội máy thi công vào loại TK 154 để thực hiện việc tính giá thành ca máy (giờ máy hoạt động) hay một đơn vị khối lượng cụ thể mà máy thi công đã thực hiện xong hay đã hoàn thành, cần ghi nội dung như sau:

Nợ TK 154 – là loại tài khoản về Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (chi tiết đội máy thi công – có tính chất cần thiết)

Có TK 621, 622, 627.

+ Nếu các doanh nghiệp thực hiện nội dung công việc theo phương thức là hoạt động cung cấp dịch vụ xe, máy lẫn vào đó là giữa các bộ phận. Thực hiện việc ghi nhận chi phí sử dụng máy thi công do đội máy tiến hành cung cấp cho các đơn vị trong việc xây lắp trong doanh nghiệp, cần ghi cụ thể như sau:

Nợ TK 623 – la loại tài khoản về Chi phí sử dụng máy thi công (6238) (giá trị phục vụ cho các đối tượng – nội dung quan trọng)

Có TK 154 – là loại tài khoản về Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (giá thành liên quan đến các vấn đề về dịch vụ của đội máy thi công phục vụ cho các đối thượng cụ thể).

+ Nếu doanh nghiệp đã thực hiện theo phương thức là hoạt động bán dịch vụ xe, máy lẫn nhau vào đó là giữa các bộ phận trong nội bộ. Thực hiện việc ghi nhận doanh thu bán hàng về nội dung liên quan đến nội bộ giá trị lao vụ máy thi công phục vụ nội bộ, cần ghi cụ thể như:

Nợ TK 623 – là loại tài khoản về Chi phí sử dụng máy thi công(6238) (giá trị phục vụ lẫn nhau trong nội bộ- nội dung cần có)

Nợ TK 133 – là loại tài khoản về Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có TK 333 – là loại tài khoản liên quan đến Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước (33311) (thuế GTGT cần phải thực hiện nộp tính trên giá bán nội bộ có liên quan đến ca xe, máy bán và dịch vụ) (nếu có)

Có TK 511 – là loại tài khoản liên quan đến Doanh thu bán hàng và cung cấp các loại hình dịch vụ (chi tiết cung cấp dịch vụ trong nội bộ- nội dung quan trọng).

Đồng thời người kế toán cần thực hiện việc phản ánh giá vốn máy thi công, cần ghi với nội dung như:

Nợ TK 632 – là loại tài khoản về nội dung Giá vốn hàng bán (giá thành các dịch vụ máy thi công tiêu thụ nội bộ – nội dung quan trọng)

Có TK 154 – là loại tài khoản liên quan đến Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (kết chuyển giá thành – chi tiết liên quan đến đội máy thi công).

Trên đây là các thông tin quan trọng mà bạn cần nắm về quy định kế toán liên quan đến hạch toán tài khoản 623. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ịch cho bạn tron công việc kế toán và hạch toán.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments