Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 10, 2022
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánNhững điểm cần lưu ý khi hạch toán tài khoản 621 theo...

Những điểm cần lưu ý khi hạch toán tài khoản 621 theo quy định

Thông tư 200 đã hướng dẫn về hạch toán tài khoản 621 là về chi phí nguyên liệu cùng với vật liệu trực tiếp sẽ như thế nào? Chi phí về nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621) sẽ bao gồm những khoản về chi phí về nguyên vật liệu chính cùng với nửa thành phẩm mà mua ngoài cùng với những vật liệu phụ, … sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất cùng với việc chế tạo sản phẩm hay là sẽ trực tiếp thực hiện những lao vụ cùng với dịch vụ. Các bạn cùng luật kế toán tìm hiểu về tài khoản 621 theo những quy định nhé!

tài khoản 621
Tài khoản 621

Khái niệm tài khoản 621

Tài khoản 621 là tài khoản về chi phí nguyên liệu cùng với vật liệu trực tiếp. Đối với lại những nguyên vật liệu khi mà xuất dùng có liên quan đến từng các đối tượng tập hợp cùng với những chi phí riêng biệt như là: Phân xưởng cùng với bộ phận sản xuất hay là sản phẩm, loại sản phẩm cùng với lao vụ, ….thì sẽ cần tập hợp trực tiếp cho mỗi đối tượng. Trường hợp mà những nguyên vật liệu tài khoản 621 xuất dùng có liên quan đến rất nhiều đối tượng tập hợp chi phí và sẽ không thể tổ chức kế toán riêng được thì sẽ cần áp dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để có thể phân bổ chi phí cho những đối tượng mà có liên quan và sẽ có thể phân bổ theo: Định mức tiêu hao cùng với sẽ theo hệ số cùng theo trọng lượng, số lượng sản phẩm… Để cho kế toán chi phí nguyên liệu cùng với vật liệu trực tiếp kế toán sử dụng tài khoản 621.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 621

a) Tài khoản này 621 dùng để có thể phản ánh chi phí nguyên liệu cùng với lại vật liệu sử dụng trực tiếp cho những hoạt động sản xuất sản phẩm cùng với việc sẽ thực hiện dịch vụ của những ngành công nghiệp, xây lắp cùng nông, lâm, ngư nghiệp cùng với lại giao thông vận tải, bưu chính viễn thông cùng kinh doanh khách sạn, du lịch cùng với những dịch vụ khác, tài khoản 621.

b) Chỉ hạch toán vào tài khoản 621 về những chi phí nguyên liệu cùng với lại vật liệu (gồm cả nguyên liệu cùng với những vật liệu chính và vật liệu phụ) sẽ được sử dụng trực tiếp để sản xuất sản phẩm cùng thực hiện về dịch vụ trong những kỳ sản xuất và kinh doanh. Chi phí nguyên liệu cùng với vật liệu sẽ cần phải tính theo giá thực tế khi mà xuất sử dụng.

c) Trong các kỳ kế toán sẽ cần thực hiện việc ghi chép cùng với việc tập hợp chi phí nguyên liệu cùng vật liệu trực tiếp vào bên Nợ của tài khoản 621 “Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp” theo mỗi đối tượng sử dụng trực tiếp về những nguyên liệu cùng với lại những vật liệu này (nếu khi xuất nguyên liệu cùng với lại vật liệu cho các quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ cùng với việc xác định được cụ thể và rõ ràng cho mỗi đối tượng sử dụng); hoặc là việc tập hợp chung cho những quá trình sản xuất cùng với việc chế tạo sản phẩm, thực hiện dịch vụ (nếu mà khi xuất sử dụng nguyên liệu cùng vật liệu cho quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ tài khoản 621 mà sẽ không thể xác định cụ thể cùng rõ ràng cho mỗi đối tượng sử dụng).

d) Cuối kỳ kế toán sẽ cần thực hiện kết chuyển (nếu nguyên liệu cùng vật liệu đã được tập hợp riêng biệt cho các đối tượng sử dụng), hoặc có thể là tiến hành tính phân bổ cùng với việc kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu tài khoản 621 (Nếu mà không tập hợp riêng biệt cho mỗi đối tượng sử dụng) vào tài khoản 154 để có thể phục vụ cho việc tính giá thành thực tế của những sản phẩm cùng với dịch vụ trong kỳ kế toán. Khi mà tiến hành phân bổ trị giá nguyên liệu cùng vật liệu vào giá thành sản phẩm tài khoản 621, doanh nghiệp sẽ cần phải sử dụng những tiêu thức phân bổ hợp lý như là về tỷ lệ theo định mức sử dụng, …

đ) Khi mà mua nguyên liệu và vật liệu, nếu mà thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ thì trị giá nguyên liệu cùng với lại vật liệu sẽ không bao gồm thuế GTGT. Nếu thuế GTGT đầu vào mà sẽ không được khấu trừ thì trị giá của nguyên liệu cùng vật liệu sẽ bao gồm cả thuế GTGT.

e) Phần chi phí nguyên liệu cùng với lại vật liệu trực tiếp sẽ vượt trên mức bình thường không được tính vào các giá thành sản phẩm cùng với dịch vụ mà sẽ phải kết chuyển ngay vào TK 632 về “Giá vốn hàng bán”.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 621

tài khoản 621
Tài khoản 621

Bên Nợ:

– Trị giá trên thực tế nguyên liệu cùng với lại vật liệu xuất sẽ dùng trực tiếp cho những hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc là sẽ thực hiện dịch vụ trong kỳ hạch toán, tài khoản 621.

Bên Có:

– Kết chuyển về trị giá nguyên liệu cùng với vật liệu thực tế sẽ được sử dụng cho sản xuất cùng với kinh doanh trong kỳ vào TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hay là TK 631 là “Giá thành sản xuất” cùng với những chi tiết cho đối tượng để có thể tính giá thành sản phẩm cùng với dịch vụ.

– Kết chuyển về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mà vượt trên mức bình thường vào sẽ TK 632 là về giá vốn hàng bán.

– Trị giá nguyên liệu cùng với lại vật liệu trực tiếp sử dụng không hết sẽ được nhập lại kho. Tài khoản 621 về chi phí nguyên liệu cùng với lại vật liệu trực tiếp không có số dư cuối kỳ, tài khoản 621.

Tài khoản 621 là về chi phí nguyên liệu cùng với lại vật liệu trực tiếp sẽ không có tài khoản cấp 2.

Phương pháp kế toán một sô giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Khi xuất nguyên liệu cùng với lại vật liệu sử dụng cho những hoạt động sản xuất sản phẩm, hoặc sẽ là thực hiện dịch vụ trong các kỳ và ghi, tài khoản 621:

Nợ TK 621Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Có TK 152Nguyên liệu, vật liệu.

b) Trường hợp mà mua nguyên liệu cùng với lại vật liệu sử dụng ngay (không cần qua nhập kho) cho những hoạt động về sản xuất sản phẩm cùng với thực hiện dịch vụ và cùng thuế GTGT đầu vào sẽ được khấu trừ và ghi:

Nợ TK 621Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 331, 141, 111, 112, …
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

c) Trường hợp số về nguyên liệu cùng với lại vật liệu xuất ra mà không sử dụng hết vào các hoạt động sản xuất sản phẩm hoặc là sẽ thực hiện dịch vụ cuối kỳ nhập lại kho và ghi:

Nợ TK 152Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 621Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

d) Đối với lại những chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mà vượt trên mức bình thường hoặc là sẽ hao hụt cần được tính ngay vào giá vốn hàng bán và ghi:

Nợ TK 632Giá vốn hàng bán
Có TK 621Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

e) Đối với lại những chi phí nguyên vật liệu sẽ sử dụng chung cho những hợp đồng hợp tác kinh doanh – Khi mà phát sinh về chi phí nguyên vật liệu mà sử dụng chung cho những hợp đồng hợp tác kinh doanh cùng với việc căn cứ hoá đơn và những chứng từ mà có liên quan và ghi:

Nợ TK 621Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (chi tiết từng hợp đồng)
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 331…

– Định kỳ thì kế toán sẽ cần lập bảng phân bổ chi phí chung (cần sự xác nhận của các bên) và sẽ xuất hoá đơn về GTGT để có thể phân bổ chi phí nguyên vật liệu cùng với việc sử dụng chung cho những bản hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên và ghi:

Nợ TK 138Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác)
Có TK 621Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Có TK 3331Thuế GTGT phải nộp.

g) Cuối kỳ kế toán sẽ cần căn cứ vào bảng phân bổ vật liệu tính cho từng đối tượng sử dụng nguyên liệu cùng với lạ vật liệu theo phương pháp trực tiếp hoặc là phân bổ và ghi:

Nợ TK 154Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Nợ TK 631Giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ)
Nợ TK 632Giá vốn hàng bán (phần vượt trên mức bình thường)
Có TK 621Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Hy vọng là bài viết những điểm cần lưu ý khi hạch toán tài khoản 621 theo quy định sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 621 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 611tài khoản 623 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments