Thứ Hai, Tháng Ba 20, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánCách hạch toán tài khoản 341 theo quy định thông tư 200

Cách hạch toán tài khoản 341 theo quy định thông tư 200

Tài khoản 341 dùng để phản ánh về khoản tiền vay cùng với nợ thuê tài chính cùng với tình hình thanh toán những khoản tiền vay cùng nợ thuê tài chính của những những doanh nghiệp. Cùng luật kế toán tìm hiểu tài khoản 341 nhé!

tài khoản 341
tài khoản 341

Khái niệm tài khoản 341

Tài khoản 341 là tài khoản vay và nợ thuê tài chính.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 341

Tài khoản 341 dùng để phản ánh về khoản tiền vay cùng với nợ thuê tài chính cùng với tình hình thanh toán những khoản tiền vay cùng nợ thuê tài chính của những doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp sẽ cần phải theo dõi chi tiết về kỳ hạn phải trả của những khoản vay cùng với nợ thuê tài chính. Các khoản mà có thời gian trả nợ hơn 12 tháng và kế từ thời điểm mà lập Báo cáo tài chính, thì kế toán sẽ cần trình bày là vay hay là nợ thuê tài chính dài hạn. Những khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng tiếp theo và sẽ kể từ thời điểm mà lập Báo cáo tài chính, thì kế toán sẽ trình bày là vay cùng với nợ thuê tài chính ngắn hạn để có những kế hoạch chi trả, tài khoản 341.

– Khi mà doanh nghiệp đi vay dưới các hình thức phát hành trái phiếu, sẽ có thể xảy ra các trường hợp:

+ Phát hành trái phiếu mà ngang giá: Là phát hành trái phiếu với giá mà đúng bằng mệnh giá của trái phiếu.

+ Phát hành trái phiếu mà có chiết khấu: Là phát hành trái phiếu cùng với giá nhỏ hơn mệnh giá của những trái phiếu. Phần chênh lệch giữa những giá phát hành trái phiếu lớn hơn mệnh giá của những trái phiếu sẽ được gọi là phụ trội trái phiếu… Trường hợp này sẽ thường xảy ra khi mà lãi xuất thị trường nhỏ hơn lãi xuất danh nghĩa của các trái phiếu phát hành.

  • – Những chi phí đi vay mà có liên quan trực tiếp đến những khoản vay như là chi phí thẩm định, kiểm toán cùng với việc lập hồ sơ vay vốn cùng chi phí phát hành trái phiếu … sẽ có thể được hạch toán vào các chi phí tài chính. Trường hợp về các chi phí này phát sinh từ những khoản vay riêng cho các mục đích đầu tư cùng xây dựng và sản xuất tài sản dở dang thì sẽ được vốn hóa, tài khoản 341.
  • – Đối với lại những khoản nợ thuê tài chính thì tổng số nợ thuê sẽ cần phản ánh vào bên Có của tài khoản 341 sẽ là tổng số tiền mà cần phải trả và sẽ được tính bằng giá trị hiện tại của những khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc có thể là giá trị hợp lý của tài sản thuê.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 341

tài khoản 341
tài khoản 341

Bên Nợ tài khoản 341 :

– Số tiền mà đã trả nợ gốc của những khoản vay cùng với nợ thuê tài chính;

– Số tiền gốc vay cùng với nợ đã được giảm do được bên cho vay cùng với chủ nợ chấp thuận;

– Chênh lệch về tỷ giá hối đoái do đánh giá lại về số dư vay cùng với nợ thuê tài chính sẽ là khoản mục tiền tệ có các gốc ngoại tệ cuối kỳ.

Bên Có tài khoản 341:

– Số tiền vay cùng với nợ thuê tài chính sẽ phát sinh trong kỳ;

– Chênh lệch về tỷ giá hối đoái do đã đánh giá lại số dư vay cùng với nợ thuê tài chính sẽ là những khoản mục tiền tệ mà có gốc ngoại tệ cuối kỳ.

Số dư bên Có:

Số dư vay cùng với nợ thuê tài chính mà chưa đến hạn trả.

Tài khoản 341 là tài khoản vay và nợ thuê tài chính sẽ có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 3411Các khoản đi vayTài khoản này phản ánh giá trị các khoản tiền đi vay va tình hình thanh toán các khoản tiền vay của doanh nghiệp.
Tài khoản 3412Nợ thuê tài chínhTài khoản này phản ánh giá trị khoản nợ thuê tài chính và tình hình thanh toán nợ thuê tài chính của doanh nghiệp.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Vay bằng tiền

– Trường hợp mà vay bằng đồng tiền ghi trên sổ kế toán và ghi:

Nợ các TK 111, 112
Có TK 341Vay và nợ thuê tài chính.

– Trường hợp mà vay bằng ngoại tệ sẽ cần phải quy đổi ra đồng tiền và sẽ ghi sổ kế toán theo tỷ giá về giao dịch thực tế cùng ghi:

Nợ các TK 111, 112
Nợ TK 228Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (vay đầu tư góp vốn vào đơn vị khác)
Nợ TK 331Phải trả cho người bán (vay thanh toán thẳng cho người bán)
Nợ TK 211Tài sản cố định (vay mua TSCĐ)
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 341Vay và nợ thuê tài chính (3411)

b) Vay cùng chuyển thẳng cho người bán để có thể mua sắm hàng tồn kho cùng với lại TSCĐ để thanh toán về những đầu tư XDCB, nếu mà thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 211, 241Giá mua chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 341Vay và nợ thuê tài chính (3411)

– Nếu mà thuế GTGT đầu vào mà không được khấu trừ cùng với giá trị hàng tồn kho TSCĐ mua sắm và xây dựng sẽ được ghi nhận bao gồm cả thuế GTGT. Chi phí mà đi vay liên quan trực tiếp đến những khoản vay như là chi phí kiểm toán cùng với lập hồ sơ về thẩm định kế toán sẽ tương tự như bút toán ở mục a.

c) Vay thanh toán hoặc là sẽ ứng vốn (trả trước) cho người bán cùng với lại người nhận thầu về XDCB cùng để có thể thanh toán về những khoản chi phí và ghi:

Nợ các TK 331, 642, 811
Có TK 341Vay và thuê tài chính (3411)

d) Vay để đầu tư góp vốn vào những đơn vị khác và ghi:

Nợ TK 228Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Có TK 341Vay và nợ thuê tài chính (3411)

Hy vọng là bài viết cách hạch toán tài khoản 341 theo quy định thông tư 200 sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị. Ngoài tài khoản 341 thì bạn cũng có thể xem cái bài viết về tài khoản 338tài khoản 334 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments