Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánTài khoản 131 là gì và những quy định về tài khoản...

Tài khoản 131 là gì và những quy định về tài khoản 131 theo thông tư 200

Tài khoản 313 phải thu của những khách hàng sẽ dùng để phản ánh về những khoản nợ phải thu cùng với lại tình hình thanh toán về khoản nợ phải thu của những doanh nghiệp cùng với khách hàng. Dưới đây luật kế toán sẽ hướng dẫn về những cách hạch toán tài khoản 131 theo Thông tư 200.

Tài khoản 414 là gì theo quy định pháp luật
Tài khoản 131

Tài khoản 131 là gì?

Tài khoản 131 là khoản nợ phải thu của khách hàng.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 131

  • – Tài khoản 131 dùng để phản ánh về những khoản nợ cần phải thu cùng với những tình hình thanh toán về những khoản nợ phải thu của doanh nghiệp đối với khách hàng về tiền bán sản phẩm cùng hàng hóa, bất động sản đầu tư cùng với tài sản cố định (TSCĐ), những khoản đầu tư tài chính cùng với việc cung cấp về dịch vụ. Tài khoản 131 còn dùng để phản ánh về những khoản phải thu của người nhận thầu xây dựng cơ bản (XDCB) đối với người giao thầu về khối lượng của công tác XDCB đã hoàn thành.

– Khoản phải thu của khách hàng sẽ cần được tài khoản 313 hạch toán chi tiết cho từng đối tượng cùng với từng nội dung phải thu và sẽ theo dõi chi tiết khi kỳ hạn thu hồi cùng với lại những ghi chép cùng từng lần thanh toán. Đối tượng phải thu sẽ là các khách hàng mà có quan hệ kinh tế đối với doanh nghiệp tài khoản 313 về mua sản phẩm cùng hàng hoá cùng với sẽ nhận cung cấp dịch vụ, kể cả là TSCĐ, bất động sản đầu tư và những khoản đầu tư tài chính.

– Bên giao ủy thác xuất khẩu sẽ ghi nhận trong tài khoản 131 đối với lại những khoản mà phải thu từ các bên nhận ủy thác xuất khẩu về tiền bán hàng xuất khẩu như là những giao dịch bán hàng cùng với việc cung cấp dịch vụ thông thường.

– Trong hạch toán chi tiết về tài khoản 131 thì kế toán sẽ phải tiến hành về việc phân loại những khoản nợ cùng với các loại nợ mà có thể trả đúng hạn, khoản nợ khó đòi hay là có khả năng mà không thu hồi được, để có những căn cứ cùng với việc xác định số trích lập dự phòng cần phải thu khó đòi hoặc là sẽ có biện pháp xử lý đối với lại những khoản nợ mà phải thu không đòi được.

– Trong quan hệ bán sản phẩm cùng với hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo những thoả thuận giữa doanh nghiệp cùng với khách hàng, nếu mà sản phẩm, hàng hoá cùng bất động sản đầu tư đã giao cùng với lại dịch vụ tài khoản 131 đã cung cấp không đúng theo những thoả thuận trong các hợp đồng kinh tế thì người mua sẽ có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán hay là sẽ trả lại số hàng đã giao.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 131

Thế nào là tài khoản 154 theo quy định
tài khoản 131

Bên Nợ gồm:

Số tiền thừa mà trả lại cho khách hàng. Số tiền sẽ phải thu của những khách hàng mà phát sinh trong kỳ khi bán sản phẩm cùng hàng hóa, BĐS đầu tư cùng TSCĐ, dịch vụ, những khoản đầu tư tài chính. Đánh giá lại những khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp mà tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam)

Bên Có gồm:

Đánh giá lại những khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp mà tỷ giá ngoại tệ giảm so với lại Đồng Việt Nam). Số tiền khách hàng đã trả nợ. Số tiền chiết khấu thanh toán cùng với lại chiết khấu thương mại cho những người mua. Số tiền mà đã nhận ứng trước cùng với trả trước của những khách hàng. Doanh thu của số hàng đã bán mà bị người mua trả lại (sẽ có thuế GTGT hoặc là không có thuế GTGT). Khoản mà giảm giá hàng bán cho các khách hàng sau khi mà đã giao hàng cùng với khách hàng có khiếu nại, đồng thời thì thông tư 200 còn quy định về số dư bên.

Nợ gồm:

Số tiền còn phải thu của những khách hàng. Tài khoản 313 sẽ có thể có số dư bên Có. Số dư mà bên Có sẽ phản ánh về số tiền nhận trước, hoặc số mà đã thu nhiều hơn của số phải thu của những khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi mà lập bảng cân đối kế toán, sẽ phải lấy số dư chi tiết theo mỗi đối tượng cần phải thu của những tài khoản này để có thể ghi cả hai chỉ tiêu bên “Tài sản” cùng với bên “Nguồn vốn”.

Phương pháp kế toán liên quan

  1. Khi mà bán sản phẩm cùng hàng hoá cùng với cung cấp dịch vụ mà chưa thu được ngay bằng tiền (kể những khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu của những bên giao ủy thác), kế toán sẽ ghi nhận doanh thu, ghi:
  • Đối với lại sản phẩm, hàng hoá cùng với dịch vụ, bất động sản đầu tư mà thuộc đối tượng chịu thuế GTGT cùng với thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu cùng với thuế bảo vệ môi trường thì kế toán sẽ cần phản ánh doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ theo các giá bán mà chưa có thuế, những khoản thuế gián thu sẽ phải nộp được tách riêng ngay khi mà ghi nhận về doanh thu (kể cả thuế GTGT sẽ phải nộp theo các phương pháp trực tiếp), ghi:
Nợ TK 131Phải thu của khách hàng (tổng giá thanh toán)
Có TK 511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)
Có TK 333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Trường hợp mà không tách ngay được những khoản thuế phải nộp, thì kế toán sẽ ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế mà cần phải nộp. Định kỳ kế toán sẽ xác định nghĩa vụ thuế cần phải nộp cùng với việc ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 333Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  • Trường hợp mà số tiền chiết khấu thương mại cùng với việc giảm giá hàng bán đã ghi ngay trên những hóa đơn bán hàng, kế toán sẽ phản ánh doanh thu theo giá mà đã trừ chiết khấu cùng với việc giảm giá (ghi nhận theo doanh thu thuần) và sẽ không phản ánh riêng về số chiết khấu cùng với việc giảm giá.
  • Trường hợp mà trên hóa đơn bán hàng chưa thể hiện về số tiền chiết khấu thương mại cùng với giảm giá hàng bán do khách hàng chưa đủ điều kiện để có thể được hưởng hay là chưa xác định được số mà cần phải chiết khấu, giảm giá thì doanh thu sẽ ghi nhận theo giá mà chưa trừ chiết khấu (doanh thu gộp).

Kiểm tra và xử lý số liệu tài khoản phải thu khách hàng

Tài khoản 131 sẽ có thể vừa có số dư bên Nợ mà lại vừa có số dư bên Có. Kế toán sẽ không được phép cấn trừ số dư bên Nợ cùng với số dư bên Có của Tài khoản 131. Tài khoản 131 có số dư Nợ khi mà khách hàng mua hàng nhưng mà chưa thanh toán cho những nhà cung cấp.

Số Dư Nợ tài khoản 131 trên sổ cái = Chỉ tiêu (MS) 131 – Sẽ phải thu khách hàng trên Bảng cân đối kế toán mà thuộc vào khoản phải thu = Số dư Nợ cuối kỳ Tài khoản 131 trên bảng cân đối số phát sinh = Số phải thu của những khách hàng trên sổ theo dõi của các công nợ phải thu.

Tài khoản 131 sẽ có số dư Có khi mà khách hàng ứng trước về tiền mua hàng cho những doanh nghiệp nhưng mà chưa lấy hàng hoặc là những doanh nghiệp mà chưa xuất về hóa đơn cung ứng dịch vụ. Kiểm tra xem là tại sao doanh nghiệp mà chưa xuất hóa đơn, nếu đã giao hàng cùng với hoàn thành dịch vụ sẽ đảm bảo điều kiện xuất hóa đơn thì sẽ tiến hành xuất hóa đơn cho những khách hàng.

Số dư có Tài khoản 131 mà trên sổ cái = chỉ tiêu (MS) 313 – Người mua sẽ cần trả tiền trước trên bảng cân đối kế toán = Số Dư Có cuối kỳ TK 131 trên bảng cân đối về số phát sinh.

Bạn có thể tham khảo thêm về tài khoản 133 cùng với tài khoản 136. Hy vọng là bài viết về kết cấu và nội dung của tài khoản 131 và phương pháp kế toán chủ yếu sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị về tài khoản 131

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments