Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánKết cấu và nội dung của tài khoản 128 và phương pháp...

Kết cấu và nội dung của tài khoản 128 và phương pháp kế toán chủ yếu

Ngoài các tài khoản như là tài khoản 112, tài khoản 121 thì tài khoản 128 dùng để phản ánh số hiện có cùng với các tình hình biến động tăng cùng với giảm của những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Cùng luật kế toán tìm hiểu nhé!

Tài khoản 414 là gì theo quy định pháp luật
Tài khoản 128

Tài khoản 128 là gì?

Tài khoản 128 là tài khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 128

Tài khoản 128 dùng để phản ánh về số hiện có cùng với tình hình biến động tăng, giảm của những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày mà đáo hạn như là: Các khoản tiền gửi ngân hàng mà có kỳ hạn (bao gồm cả những loại trái phiếu cùng tín phiếu và kỳ phiếu), những khoản cho vay cùng với nắm giữ đến ngày đáo hạn cùng với những mục đích thu lãi hàng kỳ và những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày mà đáo hạn khác tài khoản 128.
– Khoản đầu tư cùng nắm giữ đến ngày đáo hạn tài khoản 128 sẽ cần phải được ghi sổ kế toán theo giá gốc cùng với bao gồm: Giá mua cộng (+) chi phí mua (nếu có) như là chi phí môi giới, giao dịch cùng cung cấp thông tin, thuế, lệ phí cùng với lại phí ngân hàng.
– Kế toán cần phải mở sổ chi tiết theo dõi từng số khoản đầu tư và nắm giữ tài khoản 128 đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn cùng với từng đối tượng, từng loại nguyên tệ và cùng từng số lượng… Khi lập Báo cáo tài chính thì kế toán sẽ căn cứ vào kỳ hạn còn lại (dưới 12 tháng hay là từ 12 tháng trở lên và kể từ thời điểm mà lập báo cáo) để có thể trình bày là tài sản ngắn hạn hoặc là dài hạn.
– Doanh nghiệp sẽ phải hạch toán đầy đủ cùng kịp thời doanh thu hoạt động về tài chính phát sinh từ những khoản đầu tư như là lãi tiền gửi, lãi cho vay cùng lãi, lỗ khi thanh lý cùng với nhượng bán những khoản đầu tư nắm giữ mà đến ngày đáo hạn tài khoản 128…
– Doanh nghiệp sẽ cần phải hạch toán đầy đủ cùng với kịp thời về những khoản thu nhập từ các hoạt động đầu tư nắm giữ đến ngày mà đáo hạn. Trường hợp mà nhận lãi đầu tư sẽ bao gồm cả những khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi mua lại khoản đầu tư đó thì sẽ phải phân bổ số tiền lãi này. Chỉ ghi nhận là doanh thu từ các hoạt động tài chính phần tiền lãi của những kỳ sau khi mà doanh nghiệp mua khoản đầu tư này. Khoản tiền lãi dồn tích trước khi mà doanh nghiệp mua lại những khoản đầu tư mà được ghi giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó.
– Đối với những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác ngoài những khoản cho vay thì kế toán sẽ cần phải đánh giá về khả năng thu hồi. Trường hợp mà có bằng chứng chắc chắn cho thấy là một phần hay là toàn bộ khoản đầu tư mà có thể không thu hồi được và kế toán sẽ cần phải ghi nhận số tổn thất vào các chi phí tài chính trong kỳ. Trường hợp số tổn thất mà không thể xác định được một cách đáng tin cậy, thì kế toán sẽ có thể không ghi giảm về khoản đầu tư nhưng mà phải thuyết minh trên Báo cáo tài chính về các khả năng thu hồi của những khoản đầu tư.
– Tại thời điểm mà lập Báo cáo tài chính, thì kế toán phải đánh giá lại tất cả những khoản đầu tư tài khoản 128 nắm giữ đến ngày mà đáo hạn được phân loại là những khoản mục tiền tệ mà có gốc ngoại tệ theo những tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của các ngân hàng nơi mà doanh nghiệp thường xuyên có các giao dịch.

Kết cấu và nội dung của tài khoản 128

Thế nào là tài khoản 515 theo quy định pháp luật
Tài khoản 128

Bên Nợ tài khoản 128 :
Giá trị những khoản đầu tư mà nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng.

Bên Có tài khoản 128:
Giá trị những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày mà đáo hạn giảm.

Số dư bên Nợ:
Giá trị về những khoản đầu tư mà nắm giữ đến ngày đáo hạn hiện sẽ có tại thời điểm mà báo cáo.

Tài khoản 128: đầu tư cùng nắm giữ đến ngày đáo hạn sẽ có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 1281: tiền gửi có kỳ hạn: sẽ phản ánh về tình hình tăng, giảm cùng với lại số hiện có của số tiền gửi có kỳ hạn.

Tài khoản 1288: các khoản đầu tư khác mà nắm giữ đến ngày đáo hạn: sẽ phản ánh về tình hình tăng, giảm cùng với số hiện có của những khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày mà đáo hạn như là cổ phiếu ưu đãi bắt buộc bên bán sẽ phải mua lại tại một thời điểm nhất định trong tương lai thương phiếu, trái phiếu cùng với những khoản cho vay nắm giữ đến ngày mà đáo hạn.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

  • Khi gửi tiền có kỳ hạn, cho vay cùng mua những khoản đầu tư mà để nắm giữ đến ngày đáo hạn bằng tiền, ghi:

Nợ TK 128: đầu tư nắm giữ đến ngày mà đáo hạn

Có các TK 111 cùng với 112.

  • Định kỳ kế toán sẽ ghi nhận về khoản phải thu về lãi tiền gửi cùng với lãi trái phiếu, lãi cho vay, ghi:
Nợ TK 138Phải thu khác (1388)
Nợ TK 128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (lãi nhập gốc)
Có TK 515Doanh thu hoạt động tài chính.
  • Khi thu hồi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131, 152, 156, 211,theo giá trị hợp lý
Nợ TK 635Chi phí tài chính (nếu lỗ)
Có TK 128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)
Có TK 515Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi)
  • Chuyển các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thành đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi:
Nợ các TK 221, 222theo giá trị hợp lý
Nợ TK 635Chi phí tài chính (nếu lỗ)
Có TK 128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)
Có TK 515Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi)
  • Kế toán khoản tổn thất do việc không thu hồi được những khoản đầu tư mà nắm giữ đến ngày đáo hạn cùng với chưa được lập dự phòng về phải thu khó đòi tài khoản 128:

Khi mà có những bằng chứng đã cho thấy một phần hay là toàn bộ về những khoản đầu tư mà có thể không thu hồi được (như là bên phát hành công cụ mất khả năng thanh toán cùng với phá sản…), kế toán sẽ phải đánh giá về khả năng cùng với việc xác định về giá trị khoản đầu tư mà có thể thu hồi được. Nếu mà khoản tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy, thì kế toán sẽ phải cần ghi nhận phần chênh lệch giữa những giá trị có thể thu hồi nhỏ hơn so với lại giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào những chi phí tài chính, ghi:

Nợ TK 635Chi phí tài chính
Có TK 128Đầu tư nắm giữ đến ngày mà đáo hạn (1281, 1282, 1288).

Hy vọng là bài viết về kết cấu và nội dung của tài khoản 128 và phương pháp kế toán chủ yếu sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị về tài khoản 128 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments