Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeHệ thống tài khoản kế toánTài khoản 121 là gì và quy định về tài khoản chứng...

Tài khoản 121 là gì và quy định về tài khoản chứng khoán kinh doanh

Ngoài những chia sẻ về tài khoản 128 cùng với tài khoải 313 thì bài viết này luật kế toán xin chia sẻ tới các bạn về nguyên tắc kế toán về tài khoản 121 đó là tài khoản chứng khoán kinh doanh. Cùng với chúng tôi tìm hiểu về tài khoản 121 nhé!

Thế nào là tài khoản 515 theo quy định pháp luật
Tài khoản 121

Tài khoản 121 là gì?

Tài khoản 121 là tài khoản chứng khoán kinh doanh.

Nguyên tắc kế toán của tài khoản 121

 • – Tài khoản 121 dùng để phản ánh tình hình mua, bán cùng với thanh toán những loại chứng khoán theo các quy định của pháp luật nắm giữ vì những mục đích kinh doanh (kể cả là chứng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua vào cùng với bán ra để có thể kiếm lời). Chứng khoán kinh doanh sẽ bao gồm:
 • Cổ phiếu cùng trái phiếu mà niêm yết trên thị trường chứng khoán.
 • Những loại chứng khoán cùng với công cụ tài chính khác.
  Tài khoản 121 này sẽ không phản ánh về các khoản đầu tư nắm giữ cho đến ngày đáo hạn, như là: Các khoản cho vay theo khế ước giữa 2 bên cùng với tiền gửi ngân hàng, trái phiếu cùng thương phiếu, tín phiếu cùng kỳ phiếu, …nắm giữ đến ngày mà đáo hạn tài khoản 121 .
  – Chứng khoán kinh doanh cần phải được ghi sổ kế toán theo giá gốc và sẽ bao gồm: Giá mua cộng (+) với những chi phí mua như là chi phí môi giới, giao dịch cùng với cung cấp thông tin, thuế cùng lệ phí và với phí ngân hàng. Giá gốc của chứng khoán kinh doanh sẽ được xác định theo các giá trị hợp lý của những khoản thanh toán tại các thời điểm mà giao dịch phát sinh. Thời điểm ghi nhận những khoản chứng khoán kinh doanh sẽ là thời điểm mà nhà đầu tư có quyền sở hữu và sẽ cụ thể như sau:
 • Chứng khoán niêm yết được sẽ ghi nhận tại thời điểm mà khớp lệnh (T+0);
 • Chứng khoán chưa niêm yết được thì ghi nhận tại thời điểm chính thức mà có quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.
  – Cuối niên độ kế toán, nếu mà giá trị thị trường của các chứng khoán kinh doanh bị giảm xuống thấp hơn so với giá gốc thì kế toán được lập dự phòng về giảm giá. Doanh nghiệp cần phải hạch toán đầy đủ cùng với kịp thời về những khoản thu nhập từ các hoạt động về đầu tư chứng khoán kinh doanh. Khoản cổ tức được chia cho những giai đoạn trước ngày đầu tư được ghi giảm về giá trị khoản đầu tư. Khi mà nhà đầu tư nhận được thêm cổ phiếu mà sẽ không phải trả tiền do công ty cổ phần đã sử dụng thặng dư vốn cổ phần cùng với những quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế mà chưa phân phối (chia cổ tức bằng cổ phiếu). Để có thể phát hành thêm cổ phiếu thì nhà đầu tư sẽ chỉ cần theo dõi số lượng cổ phiếu tăng thêm trên các thuyết minh về báo cáo tài chính và sẽ không ghi nhận thêm giá trị cổ phiếu được nhận, không ghi nhận về doanh thu của hoạt động tài chính cùng với sẽ không ghi nhận về tăng giá trị khoản đầu tư vào công ty cổ phần về tài khoản 121.
  – Mọi trường hợp hoán đổi cổ phiếu đều cần phải xác định giá trị cổ phiếu theo những giá trị hợp lý mà tại ngày trao đổi. Việc xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu sẽ được thực hiện như sau:
 • Đối với những cổ phiếu của công ty niêm yết cùng với giá trị hợp lý của cổ phiếu đó là giá đóng cửa niêm yết trên các thị trường chứng khoán tại những ngày trao đổi.
 • Đối với lại cổ phiếu mà chưa niêm yết được giao dịch trên sàn UPCOM thì giá trị hợp lý của cổ phiếu sẽ là giá giao dịch đóng cửa trên sàn UPCOM tại ngày mà trao đổi.
 • Đối với lại cổ phiếu mà chưa niêm yết khác, giá trị hợp lý của cổ phiếu sẽ là giá do những bên thỏa thuận theo hợp đồng hoặc là các giá trị sổ sách tại thời điểm mà trao đổi.
  Kế toán sẽ cần phải mở sổ chi tiết để có thể theo dõi chi tiết về từng loại chứng khoán kinh doanh mà các doanh nghiệp đang nắm giữ (theo từng loại chứng khoán cùng với theo từng đối tượng, mệnh giá cùng giá mua thực tế, từng loại nguyên tệ sử dụng mà để đầu tư…).
  Khi mà thanh lý cùng với nhượng bán chứng khoán kinh doanh (tính theo từng loại về chứng khoán), giá vốn sẽ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền di động (bình quân gia quyền theo từng lần mà mua).
tài khoản 121
Tài khoản 121

Kết cấu và nội dung của tài khoản 121

Bên Nợ: Giá trị chứng khoán kinh doanh khi mà mua vào.
Bên Có: Giá trị ghi sổ chứng khoán kinh doanh khi mà bán.
Số dư bên Nợ: Giá trị về chứng khoán kinh doanh tại thời điểm mà báo cáo.
Tài khoản 121: chứng khoán kinh doanh, sẽ có 3 tài khoản cấp 2 về tài khoản 121 đó là:

Tài khoản 1211: cổ phiếu sẽ phản ánh tình hình mua cùng với bán cổ phiếu với mục đích như là nắm giữ để bán và kiếm lời.

Tài khoản 1212: trái phiếu sẽ phản ánh tình hình mua, bán cùng với thanh toán những loại trái phiếu để có thể nắm giữ để bán kiếm lời.

Tài khoản 1218: chứng khoán cùng công cụ tài chính khác nó sẽ giúp phản ánh về tình hình mua, bán những loại chứng khoán cùng với lại công cụ tài chính khác theo những quy định của pháp luật để có thể kiếm lời như là chứng chỉ quỹ, quyền mua cổ phần cùng với chứng quyền, quyền chọn mua cùng quyền chọn bán, hợp đồng tương lai cùng thương phiếu… Tài khoản 112 này còn phản ánh cả về tình hình mua cùng với bán những loại giấy tờ có giá khác như là thương phiếu cùng với hối phiếu để có thể bán kiếm lời.

Phương pháp kế toán liên quan tài khoản 121

Khi mà mua chứng khoán kinh doanh, sẽ cần căn cứ vào chi phí thực tế mua (giá mua cộng (+) chi phí môi giới cùng giao dịch, chi phí thông tin cùng lệ phí, phí ngân hàng…), ghi:

Nợ TK 121Chứng khoán kinh doanh
Có các TK 111, 112, 331
Có TK 141Tạm ứng
Có TK 244Cầm cố, thế chấp cùng ký quỹ và ký cược.

Kế toán cổ tức cùng với lợi nhuận được chia:

 • – Trường hợp nhận cổ tức cho những giai đoạn sau ngày đầu tư cùng ghi:
Nợ các TK 111, 112…
Nợ TK 138Phải thu khác (chưa thu được tiền ngay)
Có TK 515Doanh thu hoạt động tài chính.

– Trường hợp mà nhận cổ tức của giai đoạn trước ngày đầu tư cùng ghi :

Nợ các TK 111, 112, 138… Tổng tiền lãi thu được
Có TK 121Chứng khoán kinh doanh (phần tiền lãi đầu tư dồn tích trước khi mà doanh nghiệp mua lại các khoản đầu tư

– Trường hợp nhận được phần cổ tức cùng với lợi nhuận đã được dùng để có thể đánh giá về tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá mà không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính cùng ghi giảm về giá trị khoản đầu tư tài chính, ghi:

Nợ các tài khoản 112 cùng 138

Có tài khoản 121: chứng khoán kinh doanh.

Hy vọng là bài viết về tài khoản 121 là gì và quy định về tài khoản chứng khoán kinh doanh sẽ có thể mang đến cho bạn thật là nhiều những thông tin thật là hữu ích cùng với thú vị về tài khoản 121 nhé!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments