https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Thứ Sáu, Tháng Hai 23, 2024
Google search engine
Homepháp chế doanh nghiệpRa quyết định trong quản lý, điều hành công ty

Ra quyết định trong quản lý, điều hành công ty

Quản lý là một hoạt động quan trọng trong việc đảm bảo sự vận hành trơn tru của một doanh nghiệp, tổ chức. Chức năng quản lý được thực hiện thông qua những công cụ quản lý cùng những công việc nhất định mang tính chuyên môn cao. Bài viết sau đây sẽ nói về việc ra quyết định trong quản lý điều hành công ty:

1- Ra quyết định tại Công ty TNHH một thành viên

– Ra quyết định của chủ sở hữu

Chủ sở hữu sử dụng tư cách của chính chủ sờ hữu ra quyết định trong một số trường hợp khi công ty chưa được thành lập: thành lập công ty con là công ty TNHH một thành viên, ban hành Điều lệ công ty con là công ty TNHH một thành viên, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty con là công ty TNHH một thành viên, …

– Sau khi được thành lập, công ty đã được cấp giấy chứng nhận đàng ký doanh nghiệp, Điều lệ công ty bắt đầu có hiệu lực, thì:

+ Nếu công ty do tổ chức làm chủ sở hữu mà tổ chức theo mô hình có Hội đồng thành viên, thì Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty, sử dụng tư cách của công tv để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chù sờ hữu công ty. Hội dồng thành viên ban hành nghị quyết, quyết định sau khi tô chức cuộc họp hoặc lấy ý kiên bằng văn bàn. Nghị quyêt, quyêt định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có trên 50% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điêu lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phân hoặc toàn bộ vôn điều lệ của công ty phải được ít nhất 75% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên tán thành

+ Nếu công ty do tổ chức làm chủ sờ hữu mà tổ chức theo mô hình có Chủ tịch công ty thì Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu cóng ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; Quyét định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyên va nghĩa vụ cùa chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

– Nếu công ty do cá nhân làm chù sở hữu, thì chủ sở hữu là chù tịch công ty, chù tịch công ty sẽ nhân danh chủ sở hữu đé quyêt định các vấn đê thuộc thẩm quyền của chủ sở hữu.

Giám đốc (Tổng giám dốc) công ty TNHH một thành viên nhân danh công ty, ban hành quyết định của mình, để thực hiện quyền, nghĩa vụ cùa Giám đốc (Tổng giám đốc) theo quy định của điều lệ công ty, các quy định nội bộ, hợp đồng lao động và quy định cùa pháp luật.

Xem thêm: Về Công ty Luật TNHH Everest

2- Ra quyết định tại Công ty TNHH hai thành viên

– Ra quyết định cùa Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bang biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến băng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

(i) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;

(ii) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

(iii) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chù tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc);

(iv) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

(v) Tổ chức lại, giải thể công ty;

– Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau đây:

(i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

(ii) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

(iii) Tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến, bỏ phiếu điện từ hoặc hình thức điện tử khác;

(iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

– Ra quyết định của Giám đốc (Tổng giám đốc)

Giám đốc (Tổng giám đốc) công ty TNHH hai thành viên trở lên nhân danh công ty, ban hành quyết định cùa mình, để thực hiện quyền, nghĩa vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc) theo quy định của Điều lệ công ty, các quy định nội bộ, hợp đồng lao động và quy định của pháp luật.

3- Ra quyết định tại công ty cổ phần

– Ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội dồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bàn. Đại hội đồng cổ đông ra nghị quyêt, quyêt định sau khi tô chức cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải dược thông qua băng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội dồng cổ đông:

(i) Sừa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;

(ii) Định hướng phát triển công ty;

(iii) Loại cổ phần và tổng số cổ phan của từng loại;

(iv) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội dồng quàn trị và Ban kiểm soát;

(v) Quyết định dầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường họp Diêu lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

(vi) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

(vii) Tổ chức lại, giải thẻ công ty.

Đại hội đông cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bât thường. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điêu lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Xem thêm:  Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực dân sự của Công ty Luật TNHH Everest 

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Ra quyết định trong quản lý, điều hành công ty  được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Ra quyết định trong quản lý, điều hành công ty có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments