Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 09/03/2015 | 7363 VIEWS

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN và các Bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Các văn bản pháp luật về thuế TNCN năm 2014:
     - Thông tư Số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

     - Thông tư Số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
     - Thông tư Số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
 
Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK:

 

Hiện tại là phần mềm HTKK 3.3.0

 
- Sau khi đăng nhập vào phần mềm HTKK - > Chọn “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” - > Chọn “Tờ khai 05/KK-TNCN” (Đây là tờ khai dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân).
- Tiếp đó các bạn chọn “Kỳ tính thuế”, màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:
Lưu ý: Nếu quyết toán không tròn năm thì các bạn click vào ô: “Quyết toán không tròn năm” và bắt buộc phải nhập vào ô lý do nhé.
 

Chú ýCác bạn không cần phải nhập vào tờ khai 05/KK-TNCN phần mềm sẽ tự động cập nhật ở các Phụ lục PL 05-1BK-TNCN, PL 05-2BK-TNCN và PL 05-3BK-TNCN

- Các bạn chỉ cần nhập ở các phụ lục, cụ thể như sau:
 

1. Cách lập PL 05-1BK-TNCN:
 
- Các chỉ tiêu từ [07] đến [09] các bạn tự nhập nhé.
- Nếu có cá nhân nào uỷ quyền cho DN bạn thì bạn click vào ô vuông.


 
Mục "
Thu nhập chịu thuế":
 

Chỉ tiêu [11] Tổng số:
- Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.
 
Cụ thể:

Thu nhập chịu thuế  =  Tổng thu nhập  -  Các khoản được miễn thuế

 
Tổng thu nhập: Là tổng các khoản thu nhập bao gồm: Tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công, bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp...

Các khoản được miễn thuế bao gồm:
    - Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không vựt quá: 680.000/ tháng (Nếu DN tự nấu ăn hoặc mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được trừ hết)
    - Tiền phụ cấp trang phục không quá 5.000.000/năm.
    - Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại không vượt quá quy định của nhà nước. (Các bạn tự xây dựng quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp… và không được vượt quá mức đó).
    - Tiền phụ cấp thuê nhà không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)
    - Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với ngày bình thường.
VD: Làm ban ngày được 40.000 đ/h nhưng làm thêm giờ ban đêm được 60.000 đ/h. Thì thu nhập được miễn thuế là: 60.000 - 40.000 = 20.000đ/h.
 

Chi tiết xem tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

 
Chỉ tiêu [12] Làm việc trong KKT:
- Là các khoản thu nhập chịu thuế mà DN trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
 

Chỉ tiêu [13] Theo hiệp định:
- Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
 
Mục: “
Các khoản giảm trừ
 

Chỉ tiêu [14] Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh:
- Là tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc.
Trong đó:
- Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng  x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm.
     Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho DN thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng là 108 triệu đồng/năm.
- Giảm trừ cho người phụ thuộc =  3,6 triệu đồng/người x Tổng số tháng  đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong kỳ.
     Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho DN thì giảm trừ cho người phụ thuộc được tính đủ theo thực tế phát sinh nêu cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định.
 

Chỉ tiêu [15] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học:
- Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có).
 

Chỉ tiêu [16] Bảo hiểm được trừ:
- Là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
 

 
Chỉ tiêu [17] Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ:
- Là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ.
 

Chỉ tiêu [18]: Thu nhập tính thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.
 

Chỉ tiêu [19] Số thuế TNCN đã khấu trừ:
- Là tổng số thuế TNCN mà DN đã khấu trừ của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.
 

Chỉ tiêu [20] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT:
- Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế.
     Chỉ tiêu [20] = ([18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) x {[12]/([11] – [13])} x 50%.
 

Chỉ tiêu [21] Tổng số thuế phải nộp:
- Là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay.

    Chỉ tiêu [21]=([18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20].

 
2. Cách lập PL 05-2BK-TNCN:
 
- Các chỉ tiêu từ [07] đến [09] các bạn tự nhập nhé.
- Nếu là cá nhân không cư trú thì bạn click vào ô vuông.

 

Xem thêm: Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú
 


Mục “Thu nhập chịu thuế (TNCT)
 

Chỉ tiêu [11] Tổng số:
- Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng và cá nhân không cư trú trong kỳ, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.
 

Chỉ tiêu [12] Làm việc trong KKT:
- Là các khoản thu nhập chịu thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế trong kỳ, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).
 

Chỉ tiêu [13] Theo hiệp định:
- Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
 

Chỉ tiêu [14] Số thuế TNCN đã khấu trừ:
- Là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân trong kỳ.
 

Chú ý: Hiện tại trên phần mềm HTKK 3.3.0 Chỉ tiêu 14 này sẽ tự động cập nhật theo mức 20%. Nhưng theo quy định thì lao động thời vụ là cá nhân cư trú thì khấu trừ 10% (cá nhân không cư trú là 20%).

VDBạn nhập vào Chỉ tiêu [14] là: 5.000.000 thì Chỉ tiêu [15] sẽ tự động nhảy thành 1.000.000. Nhưng theo quy định chỉ khấu trừ 10% thôi, nên các bạn phải sửa lại chỉ tiêu này thành 500.000
 
Chỉ tiêu [15] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT:
- Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế.
 

3. Cách lập PL 05-3BK-TNCN:
- Các bạn điền theo thông tin trên tờ khai đăng ký người phụ thuộc nhé.
 

4. Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN:
- Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. (Tức là 31/3/2015)

DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2015

04/08/2015     2,905 VIEWS
Trong bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn cách tính thuế TNCN năm 2015 mới nhất, đối với các khoản thu nhập từ: Tiền lương, tiền công, kinh doanh và những cá nhân có ký hợp đồng lao động > 3 tháng.- Còn những khoản thu nhập khác các bạn có thể xem thêm tại Thông tư 111/2013/TT-BTC

Hướng dẫn cách xác định tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập bằng ngoại tệ

27/07/2015     1,856 VIEWS
Hướng dẫn cách xác định tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân đối với Trường hợp thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ theo quy định mới nhất năm 2015.

Những lưu ý về thuế TNCN và Bảo Hiểm khi có thu nhập ở hai nơi

30/06/2015     4,826 VIEWS
Ngày nay, việc một cá nhân làm việc ở hai hay nhiều nơi không còn hiếm. Tuy nhiên, điều mà bất cứ cá nhân nào băn khoăn là việc thực hiện nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và trách nhiệm tham gia các loại Bảo hiểm bắt buộc sẽ như thế nào với qui định mỗi cá nhân chỉ có một sổ bảo hiểm.

Sinh con thứ 3 có được tính giảm trừ gia cảnh không?

13/05/2015     2,070 VIEWS
Khi sinh con thứ 3 chưa khai báo hoặc đã khai báo thì khi làm quyết toán thu nhập cá nhân có được tính người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh hay không? Công ty dịch vụ kế toán Click 49 sẽ hướng dẫn các bạn qua bài viết này:

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2015

15/04/2015     16,472 VIEWS
Hướng dẫn làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, điều kiện để được hoàn thuế TNCN, hồ sơ thủ tục hoàn thuế TNCN…

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất

09/03/2015     5,365 VIEWS
Hướng dẫn làm thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC, điều kiện để được hoàn thuế TNCN, hồ sơ thủ tục hoàn thuế TNCN…

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN

09/03/2015     7,363 VIEWS
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN và các Bảng kê 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Cách đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh năm 2014

09/03/2015     2,498 VIEWS
Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công > 09 triệu/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thì phải làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh và có hồ sơ chứng minh.

Cách kê khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng

09/03/2015     4,635 VIEWS
Hướng dẫn kế toán Doanh nghiệp cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý cho nhân viên trong công ty, (theo Thông tư 156/2013/TT-BTC mới nhất năm 2014).

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất

09/03/2015     2,528 VIEWS
Xin hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 mới nhất, đối với các khoản thu nhập từ: Tiền lương, tiền công, kinh doanh và những cá nhân có ký hợp đồng lao động > 3 tháng.Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL