Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 04/03/2015 | 3889 VIEWS

Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính

Theo Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính quy định về việc thông báo ủy  nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cụ thể như sau:

 

1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hoá đơn cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ. Nhưng vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

 

-  Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

 

2. Nội dung văn bản ủy nhiệm:

 

Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các yếu tố sau:

-  Ghi đầy đủ các thông tin về hoá đơn ủy nhiệm như: hình thức hoá đơn, loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn và số lượng hoá đơn (từ số... đến số...));

- Mục đích ủy nhiệm;

- Thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếu có) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm

- Phương thức thanh toán hoá đơn ủy nhiệm.

 

3. Thời hạn nộp thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn:

- Phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm, chậm nhất là ba (03) ngày trước khi bên nhận uỷ nhiệm lập hoá đơn..

 

Sau đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ mẫu văn bản uỷ nhiệm lập hoá đơn GTGT để các bạn cùng tham khảo:

 

CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN CLICK 49

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------- 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 016/2015/UQ-CLICK49

 ---------------------------------

TP.HCM, ngày... tháng ...năm 2015

 

GIẤY ỦY QUYỀN
 

       - Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam
       - Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.
 
Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:
 
NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): ................
Chức vụ: ...................................
Số CMND: ................   Ngày cấp:.................... Nơi cấp: .................
 
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): .........................
Chức vụ: ...................................
Số CMND: ....................  Ngày cấp: ......................... Nơi cấp: .....................
 
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:
 
- Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.
- Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty kế toán Thiên Ưng.
 
“ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng...
- Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:
 
- Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế ………...
- Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
- Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

 
Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.


 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN  

(Ký, ghi rõ họ và tên)    

 (Ký, ghi rõ họ và tên)

DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39

05/03/2015     4,119 VIEWS
Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai

04/03/2015     10,074 VIEWS
Theo thông tư 39/2014/TT-BCT hướng dẫn về hóa đơn thì khi kế toán viết sai hóa đơn giá trị gia tăng thì khi người bán và mua phát hiện hóa đơn có sai sót phải hủy bỏ, thì người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.

Mẫu văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn GTGT

04/03/2015     3,889 VIEWS
Mẫu văn bản thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của bộ tài chính

Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất

04/03/2015     4,038 VIEWS
Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất Mẫu TB01/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

Mẫu biên bản báo mất hóa đơn đầu vào liên 2

03/03/2015     8,324 VIEWS
Khi phát hiện mất hóa đơn GTGT đầu vào liên 2 nhưng đã kê khai thuế thì: Hai bên phải lập biên bản báo mất hóa đơn liên 2. Công ty dịch vụ kế toán Click 49 xin chia sẻ mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn đầu vào liên 2 để các bạn cùng tham khảo.

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC

03/03/2015     4,308 VIEWS
Khi mất hóa đơn GTGT, trong vòng 5 ngày bạn làm thông báo gửi lên cơ quan thuế. Thông báo phải làm theo mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL