Trang chủ   | Liên hệ

Ngày đăng: 23/09/2015 | 2060 VIEWS

Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ theo bộ luật lao động số 10/2012/QH13 mới nhất Theo quy định của pháp luật về lao động ( điều 97 luật lao động số 10/2012/QH13), người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

 

-  Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
-  Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
-  Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Chú ý:
*      Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm của ngày làm việc bình thường.
*      Người lao động làm việc vào ban đêm (thời giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ) thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.
*     Ngoài ra, người lao động làm thêm giờ vào ban đêm còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.


Tham khảo: Cách tính lương trả lương trong doanh nghiệp

 

Cách trả lương cho người lao động làm thêm giờ được tính cụ thể như sau:

I) Trường hợp người lao động làm thêm vào ca ngày

Đối với lao động trả lương theo thời gian: nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp, cơ quan phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:
 

 

Tiền lương làm thêm giờ   = Tiền lương giờ thực trả    x 150% hoặc 200% hoặc 300%   x  Số giờ làm thêm
 

 
Trong đó:
Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 200 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm ( tham khảo thêm điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013)
 
Ví dụ 1: Cách tính tiền làm thêm giờ cho lương theo thời gian
Tiền lương trong hợp đồng của anh Thuận là 3,120,000 đồng (làm việc trong điều kiện lao động bình thường với số ngày làm việc thực tế bằng số ngày làm việc của doanh nghiệp chọn là 26 ngày/tháng). Anh Thuận làm 60 giờ tăng ca ngày thường trong tháng và không có giờ tăng ca nào sau 10 giờ tối. Vậy tiền lương của anh Thuận nhận được là:
 
•           Tiền lương giờ thực trả là: 3,120,000 đồng/26/8 = 15,000đ
•           Tiền làm thêm giờ ngày thường: 15,000 đồng x 150% x 60 giờ = 1,350,000đ
 

Đối với lao động trả lương theo sản phẩm: nếu ngoài giờ tiêu chuẩn doanh nghiệp, cơ quan có yêu cầu làm thêm số lượng, khối lượng sản phầm, công việc ngoài định mức hoặc những công việc phát sinh chưa xác định trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm, mà doanh nghiệp, cơ quan cần làm thêm giờ thì đơn giá tiền lương của những sản phẩm, công việc làm thêm được trả bằng 150% so với đơn giá tiền lương của sản phẩm làm trong giờ tiêu chuẩn, nếu làm thêm vào ngày thường; bầng 200%, nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; bằng 300%, nếu làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.
 

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x Số lượng sản phẩm làm ra trong giờ làm thêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%

 
Ví dụ 2:
Anh Ba làm ra 2,000 sản phẩm trong tháng với đơn giá là 2,000 đồng/chiếc. Để hoàn thành số lượng này, Anh Ba đã thực hiện 200 giờ làm bình thường và 60 giờ làm thêm ngày thường và không có giờ tăng ca nào sau 10 tối. Tiền lương của anh Ba được tính như sau:
 
Lương sản phẩm giờ = 2,000chiếc x 2,000đ / 260 giờ = 15,385đ
Lương sản phẩm giờ thường = 15,385đ x 200 giờ x 100% = 3,077,000đ
Lương sản phẩm thêm giờ = 15,385đ  x 60 giờ x 150% = 1,384,650đ
Tổng lương tháng = 3,077,000đ + 1,384,650đ = 4,461,650đ

II) Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì tiền lương làm thêm giờ được tính trả như sau:

Đối với lao động trả lương theo thời gian:
+ Tiền lương làm vào ban đêm

 

Tiền lương làm vào ban đêm =
 
Tiền lương giờ thực trả x 130% x số giờ làm vào ban đêm

 
+ Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

 

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm =
 
(Tiền lương làm vào ban đêm x 150% hoặc) 200% hoặc 300% + (Tiền lương giờ thực trả x 20%)


Ví dụ: Trả lương cho người lao động làm thêm vào ban đêm
Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật lao động thì trường hợp quý công ty yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được trả lương như sau:
Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A thì:
- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày bình thường được trả ít nhất là:
150%A + 30% A + 20% x A = 200%A
- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần được trả ít nhất là:
200%A + 30% A + [20% x (200%A)] = 270%A
- Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ Lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả như sau:
+ Đối với lao động hưởng lương tháng, được trả ít nhất là:
300%A + 30% A + 20% x (300%A) = 390%A
+ Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

 

 (Theo Công văn số 4663/LĐTBXH-LĐTL ngày 9/12/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số quy định của Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 )


Đối với lao động trả lương theo sản phẩm:
 
 +  Tiền lương làm vào ban đêm

 

Tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm = Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày
 
x 130% x Số giờ làm thêm vào ban đêm

 
+  Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

 

Tiền lương của sản phẩm làm thêm vào ban đêm =
 
(Tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm
 
x 150% hoặc 200% hoặc 300%)
 
+
 
(Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày x 20%)

 
Ví dụ 3 : Cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm
 
Anh Thuận làm việc tại nhà máy may với mức lương là 20,000 đồng/giờ thực trả. Anh làm tăng ca thêm 3 tiếng vào ban đêm vào ngày làm việc bình thường. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của anh Thuận được tính như sau:
 
(20,000đ x 3 giờ x 130% x 150%) + (20,000đ x 20%) = 121,000đ

Xem thêm
Tổng hợp những điều cần biết về lương

 

DMCA.com Protection Status

Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận phía dưới đây, mọi người sẽ giải đáp cho bạn:

Comments
Xem bài viết khác

Quyền lợi thai sản được hưởng năm 2017

08/06/2017     1,975 VIEWS
Áp dụng chế độ thai sản mới năm 2017 đừng bỏ qua chi tiết quan trọng này kẻo mất quyền lợi được hưởng

Những điểm thay đổi chính trong bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

05/06/2017     2,329 VIEWS
Những điểm thay đổi chính trong bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1-6-2017

25/05/2017     3,383 VIEWS
Theo đó, mức đóng vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của người sử dụng lao động được điều chỉnh như sau: - Giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 (trừ đối tượng là người giúp việc). - Giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên lương cơ sở đối với người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014.

Cách xác định thời gian bắt đầu tính giảm trừ gia cảnh

25/09/2015     3,560 VIEWS
Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì thời gian bắt đầu để giảm trừ gia cảnh. Bài viết dưới sẽ hướng dẫn các bạn điều đó

Cách tính lương, hình thức trả lương trong doanh nghiệp

23/09/2015     2,208 VIEWS
Tiền lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Nhưng cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng sao cho phù hợp tính chất công việc của doanh nghiệp mình.

Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm

23/09/2015     2,060 VIEWS
Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ theo bộ luật lao động số 10/2012/QH13 mới nhất Theo quy định của pháp luật về lao động ( điều 97 luật lao động số 10/2012/QH13), người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

Cách tính tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

23/09/2015     2,137 VIEWS
Cách tính tiền lãi chậm đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN đang được thực hiện theo điều 56 của QĐ 1111/QĐ-BHXH

Thời hạn nộp Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

23/09/2015     2,399 VIEWS
Thời hạn đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đang được quy định tại điều 7 của quyết định 1111/QĐ-BHXH. Theo đó, thời hạn đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc như sau:

Tổng hợp những điều cần biết về lương

20/09/2015     1,861 VIEWS
Mức lương thấp nhất Doanh nghiệp phải trả cho người lao động là bao nhiêu? Nếu làm thêm ban đêm, ngày lễ thì lương tính sao? Trả lương trễ có được không?...Đó là những vướng mắc thường gặp của người lao động và bài viết này sẽ trả lời những câu hỏi đó:

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2015 qua mạng

14/09/2015     2,007 VIEWS
Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất năm 2015 qua mạng, đối với ngaười nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo Thông tư 111/2013/TT-BTCLiên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL