Những điều cần biết về các biện pháp bảo đảm đầu tư

Bảo đảm đầu tư là một trong những chế định đầu tiên của pháp Luật Đầu tư. Mặc dù pháp Luật Đầu tư có sự thay đổi qua các thời kỳ nhưng biện pháp bảo đảm đầu tư vẫn luôn được ghi nhận và ngày càng hoàn thiện. Trong Luật Đầu tư năm 2014, Nhà nước đưa ra hàng loạt các cam kết bảo đảm quyền lơị chính đáng của mọi nhà đầu tư, không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài. Điều này thể hiện những cố gắng của Nhà nước trong việc hoàn thiện pháp luật đầu tư để tạo ra một môi trường đầu tư an toàn và đáng tin cậy trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước.

0
31

1- Khái niệm các biện pháp bảo đảm đầu tư

Các biện pháp bảo đảm đầu tư được hiểu là những biện pháp được quy định nhằm mục đích để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tất cả các nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện việc đầu tư. Các biện pháp bảo đảm đầu tư về bản chất chính là những cam kết từ phía nhà nước thực hiện việc tiếp nhận đầu tư với các chủ đầu tư về trách nhiệm của nhà nước trong việc tiếp nhận đầu tư trước một số quyền lợi cụ thể của các nhà đầu tư.

2- Cơ sở pháp lý để áp dụng những biện pháp bảo đảm đầu tư ở Việt Nam

[a] Văn bản pháp luật trong nước

Với vai trò là một trong những biện pháp nhằm thể hiện sự cố gắng trong hành trình thu hút vốn đầu tư của nhà nước, các quy định cụ thể về các biện pháp bảo đảm đầu tư đã xuất hiện từ rất lâu trong các văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Cổ thể tìm thấy những quy định về bảo đảm đầu tư trong các bản hiêh pháp qua các thời kì của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản Hiến pháp hiện hành của Việt Nam ghi nhận và cam kết bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp đối với vốn, tài sản và quyền lọi khác của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong quá trình đầu tư tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các luật và các vãn bản dưới luật cũng phát huy tinh thần của Hiến pháp về bảo đảm đầu tư. Luật khuyến khích đâu tư trong nước (sửa đổi) năm 199Ổ quy định tại Điều 6: “Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp phấp khác của các nhà đầu tư; tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính”. Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (sửa đổi năm 2000) cũng quy định tại Điều 21: “Trong quá trình đầu tư vào Việt Nam, vốn và tài sản hợp pháp khác của nhà đầu tư nước ngoài không bị trưng dụng hoặc tịch thu bằng biện pháp hành chính, doanh nghiệp cố vốn đầu tư nước ngoài không bị quốc hữu hoấ”. Những quy định này chính là những cam kết chắc chắn của Nhà nước Việt Nam đối với nhà đầu tư trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Các quy định này tạo nền tảng để xây dựng sự tin tưởng mà các nhà đầu tư dành cho nước tiếp nhận đầu tư. Ngoài việc cam kết bảo đảm về quyền sở hữu tài sản hợp pháp cho các nhà đầu tư, Nhà nước Việt Nam còn quy định rõ ràng về việc bảo hộ đối với cá quyền sở hữu công nghiệp hoặc chuyển giao công nghệ diễn ra tại Việt Nam.

Xem thêm:  Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

[b] Các điều ước quốc tế

Cùng với các biện pháp khuyến khích đầu tư, các biện pháp bảo hộ đầu tư là một trong những nội dung quan trọng của các thoả thuận quốc tế song phương và đa phương liên quan đến đầu tư. Thống nhất được về các biện pháp bảo đảm đầu tư trong các điều ước quốc tế cũng có nghĩa là các quốc gia tham gia điều ước đã tiến hành bổ sung thêm vào các cam kết về bảo đảm đầu tư của pháp luật quốc gia một cách đảm về quyền sở hữu tài sản hợp pháp cho các nhà đầu tư, Nhà nước Việt Nam còn quy định rõ ràng về việc bảo hộ đối với cá quyền sở hữu công nghiệp hoặc chuyển giao công nghệ diễn ra tại Việt Nam.

Luật đầu tư năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005 thay thế cho Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2000) và Luật khuyến khích đầu tư trong nước 1998 (sửa đổi), về cơ bản vẫn giữ nguyên tinh thần của các cam kết bảo hộ đầu tư đối với các nhà đầu tư và các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn đầu tư, quy mô, địa bàn và lĩnh vực đầu tư. Hầu hết tất cả các cam kết bảo hộ trước đây đều được Luật đầu tư năm 2005 kế thừa, tạo ra sự ổn định, đồng bộ, nhất quán trong các quy định về bảo đảm đầu tư ở Việt Nam.

Ngoài ra, trong hệ thống các văn bản pháp luật của Việt Nam tồn tại một số vãn bản không trực tiếp điều chỉnh quan hệ đầu tư nhưng lại chứa đựng các quy định mang tinh thần của các biện pháp bảo đảm đầu tư (ví dụ như Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật chuyên ngành khác).

Xem thêm:  Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư của Công ty Luật TNHH Everest

3- Các biện pháp bảo đảm đầu tư

[a] Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

Là quyền bảo vệ tài sản của nhà đầu tư. Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia. Hay vì tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai thì nhà đầu tư được thanh toán, bồi thường theo quy định của pháp luật. Quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

[b] Bảo đảm về chuyển lợi nhuận hợp pháp của nhà đầu tư ra nước ngoài

Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam. Thì nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài những tài sản như vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư, thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh, tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư

[c] Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật

Những thay đổi của pháp luật luôn tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư. Do đó biện pháp bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật là vấn đề mà các nhà đầu tư quan tâm khi đầu tư vào Việt Nam., cụ thể:

Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án.

Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án..

Tuy nhiên, nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư nếu thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ được xem xét giải quyết khi có yêu cầu bằng văn bản trong 03 năm kể từ ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực

Khấu trừ thiệt hại thực tế của nhà đầu tư vào thu nhập chịu thuế;

Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư;

[d] Hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại

Bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh: như không buộc nhà đầu tư phải ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước; xuất nhập khẩu hàng hóa với tỷ lệ nhất định hay đặt trụ sở tại địa điểm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước…

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thương mại của Công ty Luật TNHH Everest

4- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Những điều cần biết về các biện pháp bảo đảm đầu tư được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Những điều cần biết về các biện pháp bảo đảm đầu tư có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here