Cơ cấu, mô hình tổ chức và quản lý công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý của mỗi công ty được thể hiện trên thực tế thông qua quy định về cơ cấu tổ chức quản lý trong Điều lệ công ty. Tuy nhiên, không phải trong mọi doanh nghiệp thì quy định về cơ cấu tổ chức quản lý cũng được quy định rõ ràng, chi tiết trong Điều lệ công ty. Sau đây Luật Everest xin chia sẻ tới quý bạn đọc để làm rõ hơn về vấn đề này.

0
40

1- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ được tổ chức và hoạt động theo một trong hai mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc( Tổng giám đốc) hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc( Tổng giám đốc). Đối với công ty có chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước thì phải thành lập Ban kiểm soát.

Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ có Chủ tịch công ty, Giám đốc( Tổng giám đốc).

2- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chú tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc (Tổng giám dốc). Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại diểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 phải thành lập Ban kiểm soát; các trường hợp khác do công ty quyết định.

Xem thêm:  Dịch vụ luật sư hợp đồng của Công ty Luật TNHH Everest

3- Công ty cổ phần

Công ty cổ phần được tổ chức và hoạt động theo hai mô hình:

(i) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc (Tổng giám đốc). Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát; Bản thân mô hình này có 2 mô hình nhỏ, phụ thuộc vào số lượng có đông, loại cổ đông, phải có hoặc không có Ban kiểm soát. Về việc công ty có hoặc không có Ban kiểm soát cần phải dược quy định rõ ràng trong Điều lệ công ty.

(ii) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc). Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

4- Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trên thực tế

Cơ cấu tổ chức quản lý của mỗi công ty được thể hiện trên thực tế thông qua quy định về cơ cấu tổ chức quản lý trong Điều lệ công ty. Tuy nhiên, không phải trong mọi doanh nghiệp thì quy định về cơ cấu tổ chức quản lý cũng được quy định rõ ràng, chi tiết trong Điều lệ công ty.

Ở nhiều doanh nghiệp nhỏ, chưa quan tâm đến việc áp dụng chi tiết nội dung Điều lệ công ty vào việc quản lý công ty, nên trong Điều lệ công ty ờ các công ty này, cơ cấu tổ chức quản lý công ty được quy định khá sơ sài, thậm chí thiếu những nội dung cân thiết phải quy định theo Luật Doanh nghiệp năm 2020. Ngoài Điều lệ công ty, cơ cấu tổ chức quản lý công ty còn có thể được quy định trong các quy định nội bộ của công ty, quan trọng nhất là quy chế quản trị công ty. Chi tiêt nhât hiện nay về cơ cấu tổ chức, quản lý công ty ở các công ty cụ thê được thể hiện qua sơ đồ tổ chức quản lý, sơ đồ điều hành công ty. Tại quy chế quản trị công ty, sơ đồ tổ chức, sơ đồ điêu hành, sẽ thê hiện chi tiết về các cơ quan, chức danh quản lý, điêu hành công ty, chi tiết về chức năng điều hành của Giám đôc (Tông giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc), các phòng, ban, bộ phận chức năng, chi nhánh, văn phòng đại diện, …

Trong việc ban hành các quy định nội bộ, sơ đồ tổ chức quản lý, sơ đô điêu hành sẽ ít khi được ban hành đơn lẻ, mà thường được ban hành kèm theo một quy chế quản lý nội bộ, thường là quy chê quản trị công ty.

Xem thêm:  Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

5- Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

[a] Bài viết Cơ cấu, mô hình tổ chức và quản lý công ty được chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

[b] Bài viết Cơ cấu, mô hình tổ chức và quản lý công ty có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

[c] Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý, hoặc thuê luật sư tư vấn cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: (024) 66 527 527, E-mail: info@everest.org.vn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here