Trang chủ   | Liên hệ

Định khoản - hạch toán

Hướng dẫn cách hạch toán giá vốn dịch vụ, bán hàng theo thông tư 200

14/10/2015     1,806 VIEWS
Hướng dẫn cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ, hàng bán bị trả lại, hàng chiết khấu thương mại nhận được, giảm giá hàng bán. trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho…theo Thông tư 200.

Cách hạch toán Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Theo Thông tư 200/2014/TT-BT

10/07/2015     4,232 VIEWS
Cách hạch toán Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ

Cách hạch toán tài khoản 627 - chi phí sản xuất chung theo thông tư 200

06/07/2015     2,048 VIEWS
Cách hạch toán Tài khoản 627 dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng bộ phận, đội, công trường,...phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Cách hạch toán Tài khoản 635 - Chi phí tài chính Theo Thông tư 200

26/06/2015     4,322 VIEWS
Cách hạch toán này dùng để phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán.

Cách hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

18/06/2015     4,371 VIEWS
Cách hạch toán Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp; tiền thuê đất, thuế môn bài; khoản lập dự phòng phải thu khó đòi; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiểm tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng...)

Cách hạch toán tài khoản 711 - các khoản thu nhập khác theo thông tư 200

15/06/2015     1,731 VIEWS
Tài khoản 711 này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vậy để hạch toán nó theo thông tư 200 ta phải làm như sau:

Cách hạch toán tài khoản 811 - chi phí khác theo thông tư 200

15/06/2015     3,992 VIEWS
Tài khoản 811 dùng để phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp, vậy cách hạch toán tài khoản 811 theo thông tư 200 ta làm như sau:

Cách hạch toán Tài khoản 333 – thuế và các khoản phải nộp nhà nước

03/06/2015     6,175 VIEWS
Cách hạch toán này Dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm.Cách hạch toán Tài khoản 333 – thuế và các khoản phải nộp nhà nước theo thông tư 200

Cách hạch toán tài khoản 111 - tiền mặt theo thông tư 200

03/06/2015     2,198 VIEWS
Cách hạch toán tài khoản 111 - tiền mặt theo thông tư 200 Dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.

Cách hạch toán Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Theo Thông tư 200

02/06/2015     4,243 VIEWS
Cách hạch toán Tài khoản 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.

Cách hạch toán tài khoản 911 - xác định kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

02/06/2015     5,121 VIEWS
Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 911 - xác định kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200 Dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.

Cách hạch toán Tài khoản 242 - Chi phí trả trước theo thông tư 200

02/06/2015     6,827 VIEWS
Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí SXKD của các kỳ kế toán. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Cách hạch toán Tài khoản 242 - Chi phí trả trước

Cách hạch toán chi phí, kinh doanh dở dang theo thông tư 200

29/05/2015     3,706 VIEWS
Cách hạch toán Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho. Ở những doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ trong hạch toán hàng tồn kho, tài khoản 154 chỉ phản ánh giá trị thực tế của sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ.

Cách hạch toán Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

01/07/2015     2,734 VIEWS
Cách hạch toán Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,... trong trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

Cách hạch toán Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Theo Thông tư 200

01/07/2015     4,278 VIEWS
Cách hạch toán Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ.
Liên kết Trang
ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI MỚI QUA EMAIL