Thứ Tư, Tháng Mười Hai 6, 2023
Google search engine
HomeKiến thức kế toánHướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ 

Hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ 

Bạn đã biết gì về bút toán kết chuyển cuối kỳ chưa? Các loại bút toán kết chuyển định kỳ phải làm cũng như cách hạch toán của bút toán kết chuyển cuối kỳ sẽ như thế nào? Hãy cùng Luật kế toán tìm hiểu thêm nhé!

Hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ
Hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Khái niệm bút toán kết chuyển cuối kỳ

Bút toán kết chuyển là những bút toán, là việc thực hiện các công việc chuyển tất cả những tài khoản kế toán loại 5,6,7,8 vào cùng tài khoản kế toán loại 9 để có thể xác định thu nhập ròng của doanh nghiệp đó để từ đó có thể tính thuế TNDN cần phải nộp cũng như xác định được tổng lợi nhuận kinh doanh.

Các bút toán kế toán định kỳ phải làm

Cũng giống như các bút toán điều chỉnh, kế toán viên cần phải làm các bút toán kết chuyển định kỳ khi làm sổ sách kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200 bao gồm các định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm. 

 • Hàng tháng:
  • Tính toán tiền lương của người lao động và các khoản trích theo lương tương đương nếu có.
  • Xác định và hạch toán giá vốn hàng bán (trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện phương pháp tính giá vốn bình quân cuối kỳ).
  • Xác định và phân bổ các khoản chi phí trả trước ở tài khoản 242.
  • Hạch toán các khoản trích khấu hao tài sản cố định.
  • Hạch toán số lãi từ tiền gửi ngân hàng.
  • Kết chuyển thuế giá trị gia tăng (trong trường hợp khi doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo hàng tháng).
 • Hàng quý:
  • Hạch toán kết chuyển cho thuế GTGT (trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo hàng quý).
  • Hạch toán thuế thu nhập cho doanh nghiệp tạm tính (trong trường hợp doanh nghiệp có phát sinh thuế TNDN tạm tính phải nộp).
 • Hàng năm:
  • Đầu năm:
   • Hạch toán trong trường hợp thực tế nhận vốn góp.
   • Hạch toán cho chi phí thuế môn bài.
   • Kết chuyển lợi nhuận cho các loại thuế chưa phân phối.
 • Cuối năm:
  • Kết chuyển cho các loại doanh thu – và chi phí: cần phải xác định kết quả hoạt động của sản xuất, kinh doanh.
  • Hạch toán thuế TNDN sau các quyết toán (trong trường hợp có phát sinh thừa hoặc thiếu so với số liệu khai hàng tháng hoặc quý).
  • Hạch toán thuế TNDN sau quyết toán (trong trường hợp có phát sinh thừa hoặc thiếu so với tạm tính của các quý).
Hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ
Hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ 

Bút toán kết chuyển hạch toán lãi tiền gửi ngân hàng:

Sẽ có khoản nợ tài khoản 112 – Tiền gửi cho Ngân hàng và sẽ có tài khoản 515 – Tổng doanh thu cho hoạt động của lĩnh vực tài chính

Bút toán kết chuyển hạch toán về các khoản tiền lương cuối tháng

1. Tổng số tiền lương phải trả cho người lao động:

Sẽ có khoản nợ tài khoản 154, 241, 622, 627, 641, 642….và sẽ có tài khoản 334

2. Số tiền trích ra từ bảo hiểm các loại:

Sẽ có khoản nợ tài khoản 154, 241, 622, 627, 641, 642….và sẽ có tài khoản 3382 (BHCĐ 2%), tài khoản 3383 (BHXH 17.5%), tài khoản 3384 (BHYT 3%), tài khoản 3386 (BHTN 1%) 

Tổng số tiền đã được trích ra từ bảo hiểm các loại theo quy định và tiền lương của người lao động như sau:

Sẽ có khoản nợ tài khoản 334 (10,5%) và cũng sẽ có tài khoản 3383 (BHXH 8%), có tài khoản 3384 (BHYT 1,5%)

3. Tổng số tiền nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong trường hợp nếu có:

Sẽ có khoản nợ tài khoản 334 và cũng sẽ có khoản nợ tài khoản 3335 – Thuế TNCN

4. Tất cả các khoản thanh toán tiền lương cho người lao động:

Sẽ có khoản nợ tài khoản 334 và sẽ có tài khoản 111, 112

Tổng số tiền lương cần phải trả cho người lao động tức là tổng số tiền khi đã thực hiện việc trừ đi các loại thuế, các loại bảo hiểm theo quy định và tổng các loại khoản nợ khác.

5. Trường hợp khi doanh nghiệp đã nộp tiền bảo hiểm lên cơ quan bảo hiểm:

Sẽ có các khoản nợ các tài khoản như 3383, 3384 và 3386 và trong các trường hợp nếu áp dụng theo chế độ kế toán theo thông tư 133 thì sẽ có tài khoản 3385 và sẽ có tài khoản 111, 112

6. Tổng tất cả số tiền thuế đã được khấu trừ của người lao động trong thời hạn kỳ tháng hoặc quý:

Lúc này thì tất cả các doanh nghiệp sẽ tiến hành việc lập và nộp hồ sơ khai báo thuế theo mẫu 05/KK-TNCN và nộp thuế TNCN thay cho toàn bộ người lao động của công ty, sau khi hoàn thiện nộp thuế và nhận được giấy nộp tiền vào Ngân sách của Nhà nước:

Sẽ có khoản nợ tài khoản 3335 và sẽ có tài khoản 111, 112

Bút toán kết chuyển hạch toán trích khấu hao tài sản cố định:

Sẽ có khoản nợ tài khoản : 154,622,627,641,642..và sẽ có tài khoản 214 : Tổng số khấu hao đã trích trong kỳ

Tổng số khấu hao tài sản cố định trích trong kỳ được tính dựa theo một trong các phương pháp như sau: có thể khấu hao theo đường thẳng hoặc cũng có thể khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh, khấu hao theo khối lượng sản phẩm, số lượng tùy theo lựa chọn của từng loại doanh nghiệp.

Bút toán kết chuyển hạch toán phân bổ các loại chi phí trả trước – tài khoản 242:

Sẽ có các khoản nợ là các tài khoản 154,622,627,641,642..

Và sẽ có tài khoản 242: Tổng số phân bổ trong kỳ

Bút toán kết chuyển thuế GTGT:

Doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp thuế theo loại phương pháp khấu trừ định kỳ cần phải thực hiện bút toán kết chuyển thuế GTGT. Việc kết chuyển thuế GTGT là khấu trừ giữa số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp để xác định tổng số thuế mà doanh nghiệp cần phải nộp vào ngân sách nhà nước hoặc số thuế mà doanh nghiệp còn phải được khấu trừ ở các kỳ sau:

Sẽ có các khoản nợ tài khoản 3331 và sẽ có tài khoản 133

Bút toán kết chuyển hạch toán kết chuyển các khoản giảm trừ cho doanh thu:

Trong trường hợp nếu doanh nghiệp thực hiện, áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200 thì sẽ được phản ánh lên tài khoản 521 còn trong trường hợp nếu doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133 thì các khoản giảm trừ, khấu trừ doanh thu đã được phản ánh trực tiếp tại bên Nợ tài khoản 511 và thông tư 133 không có tài khoản 521

Theo chế độ kế toán áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Sẽ có các khoản nợ tài khoản 511 và sẽ có tài khoản 521

Theo chế độ kế toán áp dụng 133/2016/TT-BTC: cần phải thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu luôn do bên Nợ của tài khoản 511 đã được phản ánh các khoản cần giảm trừ, khấu trừ doanh thu

Bút toán kết chuyển hạch toán kết chuyển các khoản của doanh thu, thu nhập khác:

Sẽ có các khoản nợ tài khoản 511 – Doanh thu của việc bán hàng hóa và công việc cung ứng dịch vụ.

Sẽ có các khoản nợ tài khoản 515 – Doanh thu của doanh nghiệp từ các hoạt động tài chính.

Sẽ có các khoản nợ tài khoản 711 – Các khoản  thu nhập khác

Sẽ có các khoản nợ tài khoản 911 – Cần phải xác định kết quả kinh doanh

Bút toán kết chuyển hạch toán kết chuyển các khoản chi phí:

Sẽ có các khoản nợ tài khoản 911

Và sẽ có tài khoản 632 – Các khoản chi phí giá vốn của hàng bán

Và sẽ có tài khoản 635 – Các khoản chi phí tài chính

Và sẽ có tài khoản 642 – Các khoản chi phí bán hàng

Và sẽ có tài khoản 641 – Các khoản chi phí quản lý cho doanh nghiệp

Hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ
Hướng dẫn hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ chuyển

Bút toán kết chuyển hạch toán thuế TNDN tạm tính (trong trường hợp nếu có)

Sẽ có các khoản nợ tài khoản 821 – Các khoản chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp

Và sẽ có tài khoản 3334 – Các khoản thuế thu nhập của doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nộp thuế vào ngân sách nhà nước và được cấp giấy nộp tiền, kế toán cần phải ghi nhận:

Các khoản nợ tài khoản 3334 – Các khoản thuế thu nhập của doanh nghiệp

Và sẽ có các tài khoản 111, 112.

Khi đến kỳ hạn cuối năm thì cần phải xác định tổng số thuế TNDN mà doanh nghiệp cần phải nộp của năm tài chính đó sẽ xảy ra hai trường hợp như sau:

 • Tổng số thuế thực tế cần phải nộp đã nhỏ hơn số thuế doanh nghiệp đã tạm nộp hàng quý trước đó

Sẽ có các khoản nợ tài khoản 3334 – Các khoản thuế thu nhập cho doanh nghiệp

Cũng sẽ có tài khoản 821 – Các loại chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp (8211).

 • Tổng số thuế thực tế phải nộp lớn hơn số thuế doanh nghiệp đã tạm nộp hàng quý, doanh nghiệp nộp thêm số chênh lệch thiếu vào Ngân sách nhà nước
 • Sẽ có các khoản nợ tài khoản 821 – Các loại chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp (8211)

Cũng sẽ có tài khoản 3334 – Các loại chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp

Bút toán kết chuyển hạch toán kết chuyển chi phí thuế TNDN trong trường hợp khi doanh nghiệp có lãi:

Sẽ có các loại nợ tài khoản 911 và sẽ có tài khoản 821

Bút toán kết chuyển hạch toán kết chuyển lãi – lỗ cuối năm: 

Trong trường hợp nếu trong năm tài chính doanh nghiệp có khoản lãi:

Sẽ có các loại nợ tài khoản 911 và sẽ có tài khoản 4212

Trong trường hợp nếu trong năm tài chính doanh nghiệp phát sinh lỗ :

Sẽ có các loại nợ tài khoản 4212 và sẽ có tài khoản 911

Và còn một số loại bút toán kết chuyển cuối kỳ khác cần phải hạch toán: bút toán điều chỉnh, bút toán khóa sổ,…

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments